Utlysning av midler til miljøteknologiprosjekter i klynger

Innovasjon Norge utlyser inntil 500.000 kroner pr. prosjekt til klyngebedrifter som vil samarbeide om å få fram nye løsninger som er bedre for miljøet enn det som finnes på markedet i dag.

Minimum 2 bedrifter må samarbeide i forprosjektet, hvorav en av bedriftene må være med i en formell klynge (eksempelvis NCE Aquatech Cluster). Maksimal prosjektstørrelse er begrenset oppad til 1 million kroner, hvorav Innovasjon Norge kan dekke inntil 50%. Egeninnsats fra bedriftene kan tas inn i kostnadsgrunnlaget.

TEMA FOR UTLYSNINGEN

Sirkulærøkonomi
Både ressursmangel og avfall er store utfordringer for kloden. Lineært forbruk av ressurser er ikke bærekraftig. Sirkulærøkonomi handler om å holde ressursene i et sirkulært kretsløp slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester. Nye løsninger kan inkludere:

 • Bruk av nye prinsipper for design og utvikling som generer mindre avfall og sikrer livssyklus for råstoffene
 • Løsning for «industriell symbiose» mellom bedrifter i et klyngeprosjekt – dvs at avfall hos en produsent blir innsatsfaktor hos en annen.
 • Løsning for omdanning av avfall til nytt råstoff/ nye produkter
 • Løsninger som sikrer at utrangerte produkter kommer tilbake i produksjonen heller enn å bli kastet.
 • Andre løsninger som bidrar til redusert avfall

Digitalisering for en grønnere framtid
Bruk av digitale løsninger kan bidra til redusert miljøbelastning på ulike måter. Digitale løsninger kan bidra til reduserte utslipp, bedre ressursbruk og bærekraftige forretningsmodeller. I utlysningen ser Innovasjon Norge etter blant annet:

 • Løsninger for registrering, overvåking og styring av produksjonsprosesser
 • Løsninger for redusert bruk av energi, transport, emballasje, råvarer, svinn
 • Løsninger for bedre samordning av transport, innsatsfaktorer og avfallshåndtering
 • Nye forretningsmodeller for et positivt miljøregnskap
 • Nye verktøy og tjenester for bedre miljø
 • Andre digitale løsninger som bidrar til det grønne skiftet

Elektrifisering
Norge har overskudd av ren energi, hvilket innebærer lave priser og mulighet for å satse på fullelektrifisering av produksjon og transport. Norsk el-bil politikk gjør Norge til et unikt marked for å teste ut nye forretningsmodeller for elektrisk mobilitet. Innovasjon Norge ser etter løsninger som gjør det billigere og enklere å ta i bruk elektriske framdriftssystemer.

Les mer om utlysningen her