Marine Harvest fikk støtte til å detektere fôr i utvann

Gjennom klyngeprogrammet og miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge, har Marine Harvest har fått midler til å videreføre et prosjekt på å detektere fôr i utvann.

Prosjektidéen spant opprinnelig ut fra et møte mellom Marine Harvest Slørdal og SINTEF Ocean, om overvåkning av biomasse- og velferdsparametere. Et verifiseringsprosjekt ble så igangsatt med forprosjektmidler under VRI-ordningen (i dag FORREGION). Dette gav lovende resultater, og Innovasjon Norge har bevilget økonomisk støtte til videreføring.

Konseptet går ut på å detektere fôrpartikler i avløpsvann på settefiskanlegg og med dette regulere utfôringen. Dette vil gi bedre tilvekst ved at fisken får mat når den trenger det, og redusert fôrspill ved at overfôring stoppes effektivt. Dermed vil man redusere unødvendig utslipp fra anlegget og i tillegg minimere overforbruket av fôr. Et stort problem i settefiskfasen er også finneslitasje som følge av underfôring i perioder. Dette vil man kunne redusere med gode systemer som kontinuerlig overvåker utfôringen, og man får dermed en bedring i fiskevelferden.

Vi ønsker Marine Harvest lykke til videre med dette viktige prosjektet!