Rantex og Plastsveis fikk støtte til håndtering av bioavfall

Foto: Rantex

Gjennom sitt medlemskap i NCE Aquatech Cluster har Rantex og Plastsveis (AKVA Group) fått støtte via Miljøteknologiordningen til et forprosjekt på system for håndtering av bioavfall fra landbasert fiskeoppdrett og jordbruk.

Norske settefiskanlegg har i liten grad vært pålagt rensekrav på utslippsvann, men dette er i ferd med å snu. Det er også forventet en sterk økning i bruk av vannresirkuleringsteknologi (RAS) hvor en kan filtrere ut det meste av slammet i selve anlegget. Også i landbruket er det i ferd med å skje endringer, fordi myndighetene vil redusere utslippet av klimagasser fra husdyrgjødsel. Sett bort fra CO2 fra fossile brensler, er dette de viktigste klimagassene.

Markedet innen slamrensing og behandling er med andre ord økende, og også interessen for å bruke slammet som en ressurs. Med bakgrunn i dette vil Rantex og Plastsveis utforske et nytt konsept, og vi kan gratulere med støtte fra Innovasjon Norge til et forprosjekt. Nå skal det gjøres både designarbeid, test i liten skala, tekniske og produksjonsmessige avklaringer og vurderinger knyttet til økonomi, dokumentasjonskrav og gjennomførbarhet. Det skal også jaktes på flere samarbeidspartnere som kan bidra med spisskompetanse, og brukere skal selvfølgelig være med!

Forprosjektet vil forhåpentlig munne ut i et hovedprosjekt og i sin tur lansering. Utstyret som skal utvikles vil representere et viktig tillegg til produktporteføljen innen fiskeoppdrett, men også for landbruksnæringen.

Bedriftene
Rantex AS har i over 140 år vært leverandør av skreddersydde industritekstiler til en rekke formål, der oppdrett og maritimt miljø er en spesialitet. Dagens produktportefølje rettet mot havbruk som omfatter avlusningspresenninger, gjennomstrømningsskjørt, slaktehåver, lukkede oppdrettsmerder, takhatter til oppdrettstanker m.m. Bedriften var først ute med å lansere helpresenning til bruk ved avlusning i lakseoppdrett på 70-tallet, samt muffinsduk som etterhvert har blitt en standard for bransjen. De har også utviklet en rekke andre patenterte løsninger.

Partnerbedriften i prosjektet, Plastsveis AS, ble etablert i 1988, og AKVA group ASA ble majoritetseier i 2013. Plastsveis har spesialisert seg på klekkeri, yngel og påvekstanlegg, og de har levert nesten 1000 oppdrettskar verden over. Spydspissen har vært egenutviklede kar i HDPE (high density polyethylene) i kombinasjon med komplette røranlegg. Kjernevirksomhet i dag er prosjektering og levering av nøkkelferdige landbaserte oppdrettsanlegg.