Brohode havbruk 2050 får 11,3 millioner i støtte

Foto: NTNU Brohode Havbruk

Forskningsrådet har i dag bevilget 11,3 millioner kroner i støtte til prosjektet Brohode Havbruk 2050. Støtten kommer gjennom utlysningen av klyngemidler for Kapasitetsløft. 

BROHODE HAVBRUK2050 er en kunnskapsplattform og arena for erfaringsutveksling mellom utdanning, forskning og næring i regionen slik at kompetansen bedre kommer sektoren til gode. Prosjektet vil ta i bruk nye tiltak for enda bedre utnyttelse av samspillet mellom teoretisk kompetanse og realkompetanse.

Nye muligheter og kompetansebehov vokser fram som følge av en generell teknologiutvikling. Muliggjørende teknologier, som materialteknologi, bioteknologi og IKT, samt fjernovervåking, robotisering og automatisering preger allerede norsk sjømatnæring og er antatt å bli stadig viktigere. Teknologikunnskap og -forskningskompetanse i regionen er ledende i verden. BROHODE HAVBRUK 2050 vil gi havbruksnæringen et kompetitivt fortrinn på dette området.

NCE Aquatech Cluster er en av kjernepartnerne i prosjektet, som vil, i samarbeid med partnerne i konsortiet, legge til rette for følgende aktiviteter:

  1. Tilby etter- og videreutdanningskurs basert på næringens behov
  2. Involvere næringsaktører i undervisningen
  3. Etablere en spesialisering («Minor») i akvakultur i teknologi- / sivilingeniørstudiene
  4. Legge til rette for studentoppgaver i samarbeid med bedrifter
  5. Fasilitere initiering og gjennomføring av næringsphd
  6. Utplassere forskere i havbruksbedrifter
  7. Videreutvikle Brohodekonferansene

BROHODE HAVBRUK2050 ledes av NTNU, med Blått Kompetansesenter, NCE Aquatech, SINTEF og Trøndelag Fylkeskommune som partnere. Samspill mellom NCE Aquatech Cluster og BROHODE HAVBRUK2050 vil bli høyt prioritert, slik at behovet for økt kunnskap og FoU i næringen innen relevante temaer er dekket gjennom hele prosjektperioden. Tildelingen fra Norges Forskningsråd er på 11,3 mill kr for en periode på 3 år, med muligheter for forlenging på ytterligere 3 år. Det bygges videre på mekanismen som opprinnelig ble utviklet av NTNU Havrom og Guri Kunna videregående skole.