PHARMAQ, Hallgeir Solberg og Botngaard Bioprotix tildelt innovasjonsmidler i NCE Aquatech Cluster

NCE Aquatech Cluster lyste i september ut ny støtterunde til tidligfase prosjektmobilisering og -utvikling, og hvor målet var å øke andelen prosjekter som kan komme i posisjon til videre finansiering gjennom eksempelvis Innovasjon Norge eller Forskningsrådet. Et av kravene var at minst tre eller flere bedrifter deltar, hvor alle måtte være partnere i NCE Aquatech. Prosjektene måtte representere noe innovativt og alle deltakerne i prosjektet skulle ha nytteverdi av gjennomføringen.

NCE Aquatech kan gledelig meddele at tre prosjekter fikk innvilget støtte. Nærmere bestemt et prosjekt i regi av PHARMAQ, SalMar og Lerøy Seafood Group, et prosjekt i regi av Hallgeir Solberg, Xylem og Vamec, og et prosjekt i regi av Botngaard Bioprotix, Rambøll og Inaq.

Foto: PHARMAQ AS

PHARMAQ samarbeider med SalMar og Lerøy Seafood Group om utstyr til manuell trippelvaksinering.

Fiskesykdommen yersiniose, som tradisjonelt har vært et settefiskproblem, anses nå å være en av de mest tapsbringende sykdommene for matfiskoppdrettere i Midt-Norge.

PHARMAQ har utviklet en vaksine mot yersiniose (ALPHA DIP ERM Salar), en dyppvaksine som skal gi beskyttelse til fisk i settefiskanlegg. Imidlertid har utfordringen med yersiniose i sjøvann ført til at oppdrettere har injisert AD ERM Salar sammen med multivalent oljevaksine, ved bruk av vaksinasjonsmaskin. Dette har vist seg å gi beskyttelse i hele sjøfasen. Det finnes altså maskiner som kan håndtere slik saminjeksjon, men ikke manuelt utstyr.

I løpet av 2018 kan det i tillegg bli aktuelt å vaksinere med PD-vaksine, det vil si hele tre vaksiner i ett stikk. For å få dette til må man utvikle manuelle trippelinjeksjonspistoler, slik at alle oppdrettere kan få vaksinert mot aktuelle sykdommer. Slik kan man forbedre fiskehelsen og få redusert dødeligheten på fisk i norsk oppdrettsnæring.

Foto: Hallgeir Solberg AS

Hallgeir Solberg, Termosveis og Vamec vil revolusjonere rengjøringen av oppdrettsmerder med Koral

Koral skal bedre fiskehelsen og fiskevelferden på miljømessig og bærekraftig måte, ved å samle opp alt materiale fra rengjøringsprosessene av sjøbaserte merdesystemer. Forprosjektmidlene vil gå til design og første uttesting av konseptet. 

Hallgeir Solberg AS har som mål å utvikle enkle systemer til å øke fiskevelferden, forebygge sykdommer, redusere lusepåslag og øke lønnsomheten for havbruksnæringen. Gjennom å øke fokus på systematisk rengjøring og hygienetiltak også under vann, vil disse målene kunne nås. Alt av løsnet materiale under vaskeprosessene må samles inn og bringes i land for enten destruksjon eller for videre behandling til videre utnyttelse.

Gjennom samarbeid med NCE Aquatech Cluster og Fosen Innovasjon AS har KORAL også fått forprosjektstøtte fra Distriktforsk (Forregionen) til dokumentasjon i samarbeid med SINTEF Ocean, og fra SkatteFUNN. 

Botngaard Bioprotix vil lage insektprotein, og Rambøll og Inaq bidrar i mulighetsstudie for lokalisering av fabrikk.

Botngaard Bioprotix er etablert for å utvikle og bygge en produksjonsfabrikk for å skape proteiner til dyrefôr fra insekter. I dette tidligfase delprosjektet vil de gjennomføre en mulighetsstudie for beste lokalisering av et «state of the art» produksjonsanlegg, med kvalitativt høy presisjon. I tillegg vil de kartlegge aktuelle leverandører av produkter og tjenester til anlegget. Resultatet fra forprosjektet vil være sentralt med tanke på mulig finansiering. Hvis produksjonsanlegget realiseres vil det bli det første av sitt slag i Norden.