Ny utlysning fra FHF

FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond) lyser ut inntil 24 millioner kroner for å fremskaffe nødvendig kunnskap om gjelleutfordringer hos oppdrettet laksefisk. Prosjektet skal ha en anvendt tilnærming hvor resultater og kunnskap skal tilstrebes å kunne bidra til forebygging eller reduksjon av nedsatt gjellehelse og gjellelidelser, gjennom forbedret risikostyring, optimalisert produksjonspraksis eller videreutvikling av strategier for avlusninger og andre relevante belastende driftsoperasjoner. Medvirkning fra næringsbedrifter vektes positivt.

Målet med utlysningen er å fremskaffe kunnskap og verktøy for å forebygge dødelighet og velferdsutfordringer forbundet med nedsatt gjellehelse og gjellelidelser hos oppdrettet laksefisk.

Søknader kan besvare en eller flere av følgende delmål/problemstillinger:

Risikofaktorer

 • Dokumentere risikofaktorer, enkle eller sammensatte, for utvikling og/eller forsterking av gjellelidelser som følge av miljøforhold, driftsoperasjoner og/eller andre stressbelastninger.

Gjelle-indikatorer

 • Utvikling av operative måleindikatorer eller metodikk som kan benyttes for objektiv vurdering av gjellehelse før, under og etter drifts operasjoner og andre relevante stressbelastninger.
 • Kunnskapsutvikling som er nødvendig for bedre forståelse og karakterisering av gjellelidelser opp mot normal gjellehelse/funksjon.

Forebyggende tiltak

 • Stimulere eller styrke gjellefunksjon og helse gjennom forbedringer av oppdrettsmiljø, driftstiltak eller lignende.
 • Generelle tiltak som kan bidra til redusert risiko for utvikling av gjellelidelser.

Rammer og særskilte føringer:

 • Hver prosjektsøknad kan søke om finansiering av et 3-årig prosjekt på inntil 12 millioner kroner (totalsum over alle år per prosjekt).
 • Søknader vil vektes likt uavhengig av faglig/økonomisk omfang.
 • Søker kan både være forskningsmiljøer og næringsbedrifter, men prosjektledelse og tilskuddsmottaker skal være en FoU-institusjon.

Krav til søknaden:

 • Deltakerne i forskergruppen må ha dokumentert ledende kompetanse og en tydelig funksjon i prosjektet.
 • Alt forskningssamarbeid skal konkretiseres i søknaden.
 • Prosjektsammendrag og mål skal i størst mulig grad være etterprøvbare, og må avspeile alle viktige punkter i søknaden da disse delene utgjør sentrale deler av beslutningsgrunnlaget.
 • Søknaden må beskrive en konkret plan for formidling av prosjektets resultater til næringsliv og andre.
 • Næringsrelevans tillegges vesentlig vekt og skal redegjøres for i søknaden.

Andre føringer:

 • Internasjonalt samarbeid som bidrar til å høyne kvalitet, relevans og nytte av forskningen vil vektes positivt ved tildeling av forskningsmidler.
 • Det vurderes som positivt dersom prosjektet innebærer institusjonelt samarbeid. Dette gjelder også samarbeid med relevante næringsaktører eller bedrifter.

Frist for innlevering av søknad er satt til 01.06.2018.

Les mer om utlysningen.