Forskningsrådet lyser ut totalt 5 millioner kroner til forprosjekt til Pilot-T

Støtteordningen Pilot-T, som regjeringen lanserte i 2017, skal bidra til å omstille transportsektoren og bidra til at ny teknologi blir tatt raskere i bruk.

«Regjeringen vil legge til rette for at ny teknologi raskere tas i bruk i transportsektoren gjennom utvikling av nye løsninger og gjennom at eksisterende løsninger tilpasses bedre til norske forhold. I tillegg til viktige bidrag fra transportetatene og Avinor, må også næringslivet og forskningsmiljøene mobiliseres for å lykkes med et stort digitaliserings- og klimateknologiskifte i sektoren. Transportsektoren har behov for drahjelp fra nye og eksisterende aktører og fra digital spisskompetanse» (Utdrag fra kapittel 3 i Norsk Transportplan).

Pilot-T skal bidra til å utnytte potensialet for næringsutvikling og innovasjon knyttet til nye mobilitetsløsninger, og til at teknologi som har potensial for å bidra til et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og/eller reduserte utslipp, tas raskere i bruk.

Forprosjekt til Pilot-T
Forskningsrådet lyser nå ut økonomisk støtte til forprosjekter. Hensikten med forprosjektordningen er å støtte prosjekter i en tidlig fase hos bedriftene. Forprosjektene skal ha som målsetting å lede fram til en søknad til Pilot-T, som lyses ut som Innovasjonsprosjekt i næringslivet med frist 10. oktober 2018.

Pilot-T ønsker prosjekter som jobber med utvikling og testing av ny teknologi som kan komme raskt til anvendelse innenfor transportsektoren. Pilot-T vil ha særlig vekt på prosjekter i skjæringsfeltet transport, IKT og digitalisering.

Prosjekter knyttet til miljøvennlig energi i transport, herunder batteri, hydrogen og biodrivstoff inkludert ladeinfrastruktur knyttet til dette, vil ikke få finansiering gjennom denne ordningen.

Kriterier:

  • Det er ikke krav om samarbeidspartnere i forprosjektet
  • Bedrifter, foretak, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer, kan søke. Enkeltpersoner kan ikke søke.
  • Forskningsrådets utlysning lukkes når beløpsgrensen nås og/eller senest ni uker før søknadsfristen for hovedutlysningen 10. oktober 2018
  • Det kan søkes om inntil 250 000 kroner, og støtten fra Forskningsrådet kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente prosjektkostnader.

Les den fullstendige utlysningen her.