Innovasjon Norge lyser ut 30 millioner til havpilot

Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke utviklingen av disse næringene og norsk konkurransekraft, tilbyr Innovasjon Norge tilskudd til pilot -og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Denne utlysningen gjelder tilskudd for tilsammen 30 millioner kroner.

Frist: 01 juni kl. 00:00

Utlysningen retter seg mot

Utlysningen retter seg mot norske bedrifter i alle størrelser og innenfor alle sektorer da Innovasjon Norge ikke ønsker å legge begrensninger. Leverandører som per i dag ikke er innenfor marin og maritim næring men ønsker å inn på nye markeder kan derfor også søke. Man ønsker gjerne samarbeidsprosjekter.

Innovasjon Norge ser etter

Prosjekter som bidrar til blant annet:

  • Økt konkurranseevne
  • Reduserte kostnader
  • Økt effektivitet
  • Bedre lønnsomhet
  • Større verdiskaping 
  • Bærekraftig utvikling

Det er ikke krav om å dekke alle punktene, men bærekraftig utvikling gjøres rede for i søknaden.
Prosjektene skal ha et kommersielt fokus, og teknologien skal være skalerbar jfr. Innovasjon Norges mandat om å øke verdiskaping i norsk næringsliv.

Med pilot menes utvikling av en ny løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i mindre skala.

Med demonstrasjon menes videreutvikling av en fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste.

Det innebærer at utviklingsaktiviteter knyttet til pilot- og demonstrasjon kan inngå i prosjektet.

Hva kan støttes?

Kostnader knyttet til utvikling, bygging og testing:
  • Timekostnader i bedriften (tak på kr. 600,- per time. Høyere timesatser på dokumenteres og godkjennes)
  • Innkjøpte tjenester
  • Innkjøp av komponenter
  • Avskrivning/ leie av utstyr i utviklingsperioden

Kun bedriftens egne, regnskapsførte kostander tas med i grunnlaget. I et samarbeidsprosjekt må derfor partnerens kostnader holdes utenom kostnadsgrunnlaget. Dersom flere bedrifter skal ha dekt sine kostnader kan en løsning være å søke hver for seg men presisere at det er et samarbeidsprosjekt slik at søknadene blir vurdert sammen.

Søknad og utvelgelseskriterier

Det ligger ferdig søknadsmal på Innovasjon Norges nettsider med hjelpetekster i høyre marg for enkel utfylling.

Punktene som vurderes er prosjektets relevans for utlysningen, innovasjonshøyde, markedsmuligheter og bærekraft/samfunnsnytte. I tillegg er bedriftens gjennomføringsevne en vesentlig faktor.

Saksbehandlingen skjer på Innovasjon Norges lokale kontorer, så man kan ta kontakt tidlig for å ha en god dialog underveis i søknadsprosessen.
Tilbakemelding på prosjektsøknadene gis samlet i september.

Les mer om utlysningen og se presentasjonen fra Innovasjon Norge skypemøte informasjonsmøte.