Innovasjonsrammen sluppet – superkort frist!

Oppdatert artikkel utlysning september

 

Innovasjon Norge (IN) sin utlysning av midler til forstudier (150 000,-) og forprosjekter/konseptualisering (300 000,-) til klyngebedrifter er kommet. Superkort frist for å sende søknad til klyngeteamet: 29. mai kl 16.00. Minst to bedrifter må være med. Fremgangsmåte: 

 1. Sjekk føringer nedenfor. Hvis behov for ytterligere råd om IN sine føringer, kontakt gjerne [email protected] / tlf. 947 86 452 eller [email protected] / tlf. 800 35 171. Hvis behov for råd om klyngens satsningsområder, samarbeidspartnere med mer, kontakt gjerne klyngeteamet.
 2. Opprett bruker på Innovasjon Norge sin nettside og logg inn her.
 3. Finn riktig søknadsskjema «Innovasjonsrammen» enkelt ved å klikke her eller kopier linken inn i nettleseren: https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?soppid=INNOVASJONSRAMMEN&login (Hvis tekniske problemer med innlogging, er kundesupport (over) beste valg)
 4. Fyll inn kortfattet søknad uten å trykke på «SEND»-knappen.
 5. Skriv ut pdf-fil og send filen snarest mulig til både [email protected] og [email protected] Frist: 29. mai kl 16.00. (Dagen etter sender klyngeteamet en samlesøknad med 3 – 5 anbefalte prosjekter til IN. Hvilke prosjekt som får finansering meldes fra IN til klyngeteamet, som så melder videre til søkerne/prosjektene om godkjenning eller avslag.)
 6. Hvis det kommer melding om godkjenning av prosjektet, trykk «SEND» i den elektroniske søknadsmodulen. (Søknaden registreres da i IN, som fordeler og utbetaler midler ut fra brukernes budsjetter og kostnader).

Dokument med nærmere forklaring av prosessen: Beskrivelse av Innovasjonsrammen.

Det kommer også en ny søkemulighet i september.

 

Informasjon om Innovasjonsrammen

Dette kan klyngene søke om støtte til

1. Forstudier (Mobilisering)

Innovasjonsrammen skal bidra til å få frem ideer til nye produkter, tjenester, bruksområder og produksjonsmetoder. Dette inkluderer å foreta nødvendige avklaringer før en eventuelt beslutter å prioritere ytterligere arbeid og ressurser til prosjektet.

Eksempelvis kan det foreligge en ideskisse som må kvalitetssikres internt, diskuteres med eksterne partnere, og der en må foreta en foreløpig vurdering om markedspotensial og konkurrentbilde.

Med disse nødvendige avklaringene skal en være beredt til å søke om utviklingsmidler (forprosjekt og hovedprosjekt) fra IFU/OFU, et av Forskningsrådets store programmer/brukerstyrte innovasjonsprogrammer, en av Innovasjon Norges tjenester, Regionale Forskningsfond eller annet.

Et mobiliseringsprosjekt kan motta opp til 150.000 kroner i risikodeling.

Prosjektene i denne fasen faller stort sett inn under statsstøtteregelverkets hjemmel for forprosjekter.

 • Forstudier; maksimal støttesats 50%

 

2. Forprosjekt/Konseptualisering

Innovasjonsrammen skal bidra til forprosjekter (konseptualisering) av innovasjonsprosjekter på nye områder. Med det mener vi idè- og prosjektutvikling på områder med stor innovasjonshøyde innenfor teknologi, prosess, tjeneste eller forretningsmodellering.

Eksempelvis kan to bedrifter kombinere sine kjernevirksomheter til ett produkt eller system som får et nytt bruksområde. Et annet eksempel er at minst en av partnerne bidrar på et område som ligger i utkanten av egen kjernevirksomhet. En viktig del av forprosjektfasen er å verifisere hvorvidt prosjektet kan utvikles i tråd med målsettingen og å utvikle en god forretningsmodell. Det er avgjørende at prosjektet har som formål å utvikle konsepter som ligger i forkant av markedsutviklingen globalt, og har et reelt markedspotensial.

Et forprosjekt kan motta opp til 300.000 kroner i risikodeling.

 • Eksperimentell utvikling; maksimal støttesats 25%

Støttesatsene kan forhøyes med:

 • 10% for mellomstore bedrifter
 • 20% for små bedrifter

Antall ansatte og eierforhold avgjør hvorvidt bedriften er liten, mellomstor eller stor. Kriteriene er detaljerte og er beskrevet i statsstøtteregelverket.

Samarbeidsbonus kan komme i tillegg dersom prosjektet omfatter effektivt samarbeid mellom minst to foretak som er uavhengige av hverandre, hvor intet enkelt foretak bærer mer enn 70% av støtteberettigede kostnader og hvor prosjektet innebærer samarbeid med minst en SMB eller er utført i minst to forskjellige EØS-stater.

 •  15% samarbeidsbonus opp til maks 80% av støtteberettigede kostnader

Kostnader som kan dekkes

Støtteberettigede kostnader er;

 • Leiekostnader og/eller bedriftsøkonomiske avskrivninger for instrumenter og utstyr som må anskaffes, i den grad og for den periode de benyttes til FoUI-aktiviteten.
 • Leiekostnader og/eller bedriftsøkonomiske avskrivninger for bygninger og areal som må anskaffes, i det omfang og den periode disse brukes i FoUI-prosjektet. For bygninger anses kun støtteberettiget avskrivningskostnader knyttet til FoUI-prosjektets varighet og beregnet i samsvar med god regnskapsskikk. For areal er overdragelseskostnader eller de faktiske påløpte kapitalomkostningene støtteberettigede.
 • Utgifter til oppdragsforskning og kjøp eller lisensiering av kunnskap og patenter fra uavhengige virksomheter på armlengdes avstand betingelser, samt omkostninger til konsulentbistand og tilsvarende tjenester som utelukkende anvendes til prosjektet.
 • Indirekte kostnader, herunder materialkostnader og kostnader til forsyninger og tilsvarende produkter som pådras direkte i tilknytning til prosjektet.
 • Vedrørende egeninnsats gjelder følgende: Kun personalkostnader (med timekostnad på maksimalt 1,2 ‰ av nominell årslønn, begrenset til 600 kr/t) for personer som har en avtalt årslønn som er regnskapsført og innberettet, godkjennes som en del av kostnadsgrunnlaget.

 

Prosjektsøknad

Innovasjon Norge har gått over til elektronisk søknad i Innovasjonsrammen. Følg fremgangsmåte vist over. Merk at det er samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår som er kvalifisert til å søke.

 

Rapportering

 

Bruk av midlene skal rapporteres per januar 2019 og 2020 eller eventuelt ut fra en tilpasset milepælsplan. Angi eventuelle resultater og effekter prosjektet har oppnådd på rapporteringstidspunktet   Eksempelvis vil økt omsetning, økt effektivitet/produktivitet, redusert leveringstid, reduserte kostnader, etablering av ny produksjon eller testfasiliteter i klyngen være relevant for verdiskapingen i bedriftene.

 

Alternativt beskriv hvordan midlene bidro til videre utvikling, finansiering og gjennomføring av konkrete prosjekter, samt årsak til eventuell terminering av enkeltprosjekter.

 

NB: Innovasjonsrammen 2018 har ikke til formål å fange opp prosjekter som tidligere ikke har nådd opp i konkurransen i eksisterende ordninger i virkemiddelapparatet. Det kan gis unntak hvis prosjektet er videreutviklet, at avslaget ble begrunnet i at prosjektet ikke hadde tilstrekkelig forskningshøyde/innretning, eller at prosjektet på annen måte ikke falt innenfor rammene til ordningen.