Fikk forprosjektmidler til automatisk nedtapping av oppdrettskar!

Nedtapping av kar i settefiskanlegg

VisionTech og SINTEF Ocean leverte en av de fire sterke søknadene fra NCE Aquatech Cluster som resulterte i støtte gjennom Innovasjonsrammen. Vi gratulerer og ønsker lykke til med arbeidet!

Søkerne
VisionTech AS driver med systemintegrasjon innen automasjon for landindustri og havbruk. SINTEF Ocean bidrar i dette prosjektet med kompetanse innen settefiskproduksjon, FoU og infrastruktur til forsøk.

Prosjektet
Nedtapping av kar i settefiskanlegg utføres hver gang biomasse skal forflyttes, enten for vaksinering eller for sortering ved overføring til nye kar. Dagens metode baserer seg på en manuell operasjon hvor det eksisterer en risiko for tørrlegging av fisk og at operasjonen tar unødig lang tid. En slange for vanntilførsel og en pumpeslange for vann og fisk legges inn i oppdrettskaret, og pumpen suger ut vann og fisk mens en operatør følger med og justerer vanntilførselen for å unngå at fisken bli liggende tørt. Dette kan påføre fisk unødig stress og lidelse. Med andre ord, nedtapping er en velferdskritisk operasjon som opptar menneskelige ressurser.

En automatisert prosess har dermed et potensial for å gjennomføre operasjonen skånsomt og derigjennom redusere stress på fisken. Dette kan bidra til produksjon av mer robust smolt og i sin tur redusert svinn og bedre bærekraft i næringen. Automatisk forflytning av biomasse kan også bli del av en mer helhetlig logistikk i fremtidige settefiskanlegg.

Prosjektet skal løse dette ved å finne en instrumenteringsløsning for biomassetetthet i karet, samt en styrings- / automasjonsløsning for automatisk nedtapping. Dette innebærer blant annet modellerings- og simuleringsarbeid samt utvikling av nye konseptuelle løsninger for instrumentering av kar i settefiskanlegg.