Nytt om fornybare energiløsninger innen havbruk

Fornybarklyngen, NCE Aquatech Cluster og NTNU IndEcol har fått støtte fra Trøndelag Fylkeskommune til forprosjektet «Energisystemer innen havbruk». Dette blir et første trinn mot målet å utvikle nullutslipps havbruk ved overgang til fornybare energibærere. Snart kommer også Enova med nye betingelser for å gi støtte.

Utviklingspotensial

Fornybarklyngen har i samarbeid med NCE Aquatech Cluster undersøkt status og utviklingspotensial for energiløsninger og energibruk innen havbrukssektoren, med både workshops og samtaler. Konklusjonen er at både oppdrettsaktører og leverandørindustri ønsker en videre utvikling av energiløsninger for havbrukssektoren.

‒ Flere momenter har pekt seg ut i diskusjonene, sier Ole Svendgård, leder av Fornybarklyngen. ‒ Petroleum er den dominerende energiforsyningen, blant annet fordi man har relativt små forbrukspunkter og en stor andel mobilt forbruk (servicefartøy, brønnbåter osv). Landstrøm bygges ut kun til lokaliteter som ligger til rette for det, og veksten i sektoren utfordrer nettkapasiteten og kan medføre høye utbyggingskostnader. Pilotprosjekter med nye løsninger som batterihybrider på fôrflåte og elektrisk fremdrift på servicefartøy har vært gjennomført, men teknologiene ser ikke ut til å bli systematisk utrullet. Disse og andre momenter, også innen settefisk og prosessering, gir stort potensiale for videre utvikling!

Forprosjektet

Målet med forprosjektet er å få etablert forpliktende deltakelse fra sentrale havbruksaktører i et systematisk arbeid som videreføres i et hovedprosjekt, med sikte på omlegging til fornybare energiløsninger innen havbruk.

‒ Vi vil starte med å kartlegge og involvere oppdrettsselskaper, leverandørindustri innen energi og havbruk, forskningsaktører og utviklingsmiljøer. Videre vil vi kartlegge kunnskapen om energibruk og effektbehov, teknologistatus og utviklingstrender for energisystemer innen havbruk, samt behovet for verifisering. Vi vil også identifisere eventuelle barrierer for videre utrulling og til slutt planlegge et hovedprosjekt. Som ledd i dette vil vi gjennomføre tre workshoper som vil være åpne for alle partnerne. I den første vil det bli diskusjon om nye føringer som Enova har på trappene.

Forprosjektet skal resultere i en plan for videre arbeid, som å spore mulige samarbeidstiltak mellom bedrifter, FoU-prosjekter og forslag til test og demoprosjekter.

De samarbeidende partene

Arbeidet ledes av Fornybarklyngen, i tett samarbeid med NCE Aquatech Cluster og NTNU Industriell Økologi.

Fornybarklyngen med sine 50 partnere jobber for bærekraftig verdiskaping ved å fremme innovasjon, økt produksjon, effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksklynger, hvor 120 partnere samarbeider om bærekraftig matproduksjon i sjø og økt verdiskaping i leverandørindustrien til havbrukssektoren.

NTNUs Program for industriell økologi (IndEcol) har som mål å knytte sammen teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige bidrag i letingen etter bærekraftige løsninger på produksjon og forbruk av energi og ressurser. Tverrfaglig forskning og undervisning står sentralt ved IndEcol.