Flere store utlysninger lansert, for både forskning og innovasjon

Har du behov for forskning eller innovasjon, og er på jakt etter finansiering? Flere store utlysninger er nå sluppet og vi samler nå relevante utlysninger fortløpende.

FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering), Forskningsrådet og Regionalt Forskningsfond Midt-Norge (RFF Midt) har nå sluppet flere store utlysninger for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter. 

Inntil 2 millioner kroner for økt kunnskap om rensing av prosessvann i lakseslakterier – FHF
Laks transporteres i vann, bløs ut og kjøles i store tanker i lakseslakteriene. Det er gjort forsøk som viser at kontroll på prosess og vannmiljø kan redusere bakterienivå i laksen betydelig. Utlysningen søker å gi kunnskapsgrunnlag for utvikling av en industriell teknologi for rensing og gjenbruk av prosessvann i lakseslakterier.

Utlysningen retter seg mot universitet og høyskoler, forskningsinstitutter og nasjonale/internasjonale forskningsmiljøer.

Søknadsfrist er 08. februar kl. 14:00.

18 millioner kroner til regionale bedriftsprosjekter og regional kvalifiseringsstøtte – RFF Midt
Regionalt forskningsfond Midt-Norge lyser ut 18 millioner kroner til regionale bedriftsprosjekter og regional kvalifiseringsstøtte med frist 13. februar 2019.

Regionale bedriftsprosjekter skal ha som hovedmål å føre til innovasjon i privat sektor, og det gis støtte innenfor tre tema:

 • Muliggjørende teknologier
 • Havrommet
 • Det grønne skiftet og bioøkonomi

Prosjektet kan gjennomføres av én eller flere SMB-bedrifter, og det er krav om gjennomføring i samarbeid med FoU-miljø(er).

Kvalifiseringsstøtte gis for å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjontalt. Utlysningen retter seg mot utfordringer og behov som næringsliv og kommunal sektor selv opplever som relevante. Kvalifiseringsprosjekter skal ha et tydelig definert forskningsinnhold.

64 millioner kroner til forebygging og kontroll av lus i lakseoppdrett – FHF
FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering) starter året med den største enkeltsatsingen de noen gang har gjort. Totalt inntil 64 millioner kroner utlyses for å øke kunnskapsgrunnlaget for forebygging og kontroll av lus i lakseoppdrett.
Utlysningen er delt i fire delområder:

 • grunnleggende biologisk kunnskap om samspill mellom lakselus og vert
 • forebyggende tiltak mot lus
 • rensefisk
 • kontrollerende tiltak

Søknadsfrist er 08. mars 2019.

Ny utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
Forskningsrådet har vedtatt ny utlysning av SFI i 2019 som kan gi inntil ti nye sentre for forskningsdrevet innovasjon med oppstart i 2020.

Senterordningen startet opp i 2005 og har som formål å styrke innovasjonsevnen og verdiskapingen i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. Søker og vertsinstitusjon må være en forskningsorganisasjon godkjent av Forskningsrådet, mens private bedrifter og offentlige aktører er med som brukerpartnere.

Midlene lyses ut i to trinn; fristen for obligatoriske skisser er i april 2019, mens fristen for fullstendige søknader er 25. september 2019. 

134 millioner kroner til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor marin forskning
Midlene som lyses ut skal gå til forskning på marine økosystemer og konsekvensene av ulike menneskelige påvirkninger. Bærekraftig høsting og verdiskaping, forvaltning og samfunnsperspektiver er også prioriterte områder. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Budsjettet er fordelt på fire temaområder:

 1. Marine økosystemer (kun for søknadstypen Unge forskertalenter)
 2. Forurensning og annen økosystempåvirkning (kun for søknadstypen Forskerprosjekter)
 3. Bærekraftig høsting og verdiskaping (kun for søknadstypen Forskerprosjekt)
 4. Forvaltning og samfunnsperspektiver (kun for søknadstpyen Forskerprosjekt)

Typen søknad bestemmes av følgende kriterier:

Søknadstype Krav til prosjektleder Prosjekt-
periode
Støtte­beløp
Forskerprosjekt Godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse. 3-6 år 4-12 mill. kroner
Unge
forskertalenter
2-7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Kan ikke ha fylt 40 år. 3-4 år 4-8 mill. kroner

Søknadsfrist er 10. april 2019.

115 millioner kroner til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor havbruk
Søknadene kan rettes mot følgende forskningsområder innenfor programplanen til HAVBRUK:

 • Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked
 • Fiskehelse og fiskevelferd
 • Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk
 • Havbruks- og foredlingsteknologi
 • Lavtrofisk havbruk
 • Fôrråstoff
 • Sjømat og human helse

Typen søknad bestemmes av følgende kriterier:

Søknadstype Krav til prosjektleder Prosjekt-
periode
Støtte­beløp
Forskerprosjekt Godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse. 3-6 år 4-12 mill. kroner
Unge
forskertalenter
2-7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Kan ikke ha fylt 40 år. 3-4 år 4-8 mill. kroner

Godkjente forskningsintitusjoner kan søke.

Søknadsfrist er 10. april 2019.