Nye fagforum klare, møtetidspunkter lanseres over påske

Illustrasjonsbilde fra tidligere arbeidsmøte i NCE Aquatech og Fornybarklyngen

Vi lanserer endelig NCE Aquatech sine nye fagforum. Etter 1,5 år har ledelsen og styret nå evaluert fagforumsarbeidet og lanserer i den forbindelse 6 nye fagforum. Målet er at våre partnere skal kjenne seg sterkere igjen ift verdikjeden for havbruk, samt at vi i enda større grad skal kunne inspirere til innovasjon og utvikling.

Vellykket satsing 
Fagforumene har vært en av hovedgrunnene til at NCE Aquatech har vært med på å realisere i overkant av 20 prosjekter siden oppstart i 2017 og totalt over 60 mNOK i støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og annet virkemiddelapparat. Selv om satsingen har vært vellykket har vi gjennom evalueringen sett behov for forbedringer og sett at vi kunne fått enda mer ut av arbeidet. Dette er grunnen til at vi nå omstrukturerer arbeidet og lanserer en helt ny arbeidsform.

Det opprettes ressurspersoner
Den største endringen er at fagforumene nå skal følge verdikjeden for havbruk i større grad. Dette for at NCE Aquatechs partnerbedrifter i større grad skal kjenne seg igjen ift hverdagen.

Videre endres modellen med en fagforumsleder. Til hvert fagforum vil det nå istedenfor opprettes tre ressurspersoner som vil være NCE Aquatech sine faglige sparringspartnere innenfor hvert fagforum. Dette skal sikre større bredde og involvering, samt at NCE Aquatech til en hver tid kan sette det «nyeste nye» på agendaen.

For inspirasjon
Målet for fagforumene vil nå framover være å skape inspirasjon til utvikling, innovasjon og samarbeid og i den forbindelse endres praksisen med konfidensialitet i fagforumene. Ved  behov for konfidensialitet og særavtaler mellom parter, tas det i etterfølgende møter hvor også NCE Aquatech kan bistå ved behov.

Sterkere samhandling med DistrikForsk
Gjennom NCE Aquatechs rolle som kompetansemegler i Trøndelag kan også enkeltbedrifter bistås med utvikling av ideer og søknader om støtte. Her kan også våre kompetansemeglere bistå med å finne riktige FoU-partnere.

Seks nye fagforum, flere på vei
I første omgang lanseres seks nye fagforum, men det er allerede dialog med samarbeidspartnere om 1-3 ytterligere fagforum i løpet av 2019/2020. I hvert fagforum skal det første møtet hvert år benyttes til prioritering av tematiske arbeidsområder for de neste 12 månedene. I så måte settes partnerbedriftenes behov først på agendaen. De 6 fagforumene som nå lanseres er følgende:

  • Landbasert oppdrettsteknologi
  • Sjøbasert oppdrettsteknologi
  • Automatisering av slakteri og videreforedling
  • Teknologi for sjøbasert service og vedlikehold
  • HMS
  • Avfallsbehandling og sirkulærøkonomi

Du kan melde deg på fagforumene allerede i dag ved å følge denne linken.
Innkalling til første møter kommer like over påske. 

Lyst til å bidra som ressursperson, eller ønsker mer informasjon om hva det går ut på, meld din interesse her.