Inkubator for havrommet

På vegne av Trøndelag fylkeskommune utarbeider PWC i disse dager et kunnskapsgrunnlag for eventuell etablering av en inkubator for havrommet i Trøndelag. NCE Aquatech oppfordrer alle våre partnere til å bidra med informasjon på forespørsel.

Bakgrunn
Trøndelags verdiskapingsstrategi har et tiltak som sier at man skal «etablere en regional inkubator for gründere innen havrommet med distribuerte inkubatortjenester». Fylkeskommunen ser behov for et bedre grunnlag for å vurdere behov samt engasjement hos relevante aktører for å ta en aktiv rolle i en evt. etablering, og har derfor engasjert PWC for å bidra til å etablere et slikt grunnlag

Næringslivet på kysten i Trøndelag går svært godt. I tillegg til oppdrettselskapene har det gjennom de siste årene vokst fram en sterk leverandørbransje. Trøndelag fylkeskommunen ser det som viktig å bidra til å videreutvikle potensialet som ligger i kystregionen og i bransjen og på den måten bidra til verdiskaping og arbeidsplasser. For å ha et bedre grunnlag for å vurdere evt. behov for, omfang og innretning av en inkubator ønsker fylkeskommunen å gjennomføre:

• opplevd behov for slike tjenester i næringslivet og hos andre relevante aktører
• engasjementet for å bidra til en slik etablering. 
• en kartlegging av eksisterende innovasjonsaktører 

Oppdraget fra PWC sluttføres ultimo juni 2019 og NCE Aquatech oppfordrer alle forespurte aktører om å bidra inn i dette viktige arbeidet