Status på forprosjektet «Hvordan kan NCE Aquatech Cluster legge til rette for Gründerskap i klynga?»

Målet med prosjektet er å gi en anbefaling til styret og ledelsen i NCE Aquatech Cluster knyttet til hvordan klynga kan være en tilrettelegger for økt innovasjonskapasitet blant sine partnere.

Det har nå blitt gjennomført to workshops i dette prosjekt der formålet har vært:

For workshop 1:
Åpne opp for innspill, tanker og ideer fra klyngepartnerne til hvordan klynga kan være en tilrettelegger for å øke innovasjonskapasiteten

For Workshop 2:
Gå i dybden på et konkret tema som kommer frem i workshop 1 og utforske dette ytterligere

I første workshop kom det tydelig frem at samarbeidet mellom kunde og leverandør, samt en økt markedsforståelse er av interesse å styrke for klyngepartnerne. Med dette som bakgrunnsteppe ble temaet for workshop 2 nettopp Markedsforståelsen. Innledningsvis fikk vi spennende foredrag fra Bård Skjelstad og Sven Jørun Kolstø. De belyste sin opplevelse av samarbeid med den andre parten fra to ulike perspektiver. Bård tok perspektivet som oppdretter og Sven Jørun som gründer. Deltakerne fikk konkrete innspill og tips til hva som kjennetegner et godt samarbeid og hva som er viktig i arbeidet. Resten av workshopen besto av gruppeoppgaver der deltakerne ble presentert for to ulike caser. En fra et gründerperspektiv og en fra kundeperspektivet. Gjennom spørsmålene i casen fikk vi belyst viktige behov som tas med videre i forprosjektet og i utarbeidelsen av rapporten.

Neste fase i forprosjektet er å utarbeide en rapport som vil inneholde en anbefaling til styret og ledelsen i NCE Aquatech Cluster. I utarbeidelsen av denne rapporten vil flere av partnerne i klynga bli kontaktet.

Har du innspill som bør tas hensyn til inn i denne rapporten er det fint om du tar kontakt med prosjektleder, Mia Vollan på [email protected].