Innovasjon Norge lyser ut nye 30 millioner til fremtidens løsninger innen havnæringene

Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke utviklingen av disse næringene og norsk konkurransekraft, tilbyr Innovasjon Norge tilskudd til pilot -og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Tilskuddet skal bidra til realisering av prosjekter med høy innovasjonsgrad og betydelig teknisk risiko.

Utlysningen retter seg mot

Utlysningen retter seg mot norske bedrifter i alle størrelser og innenfor alle sektorer da Innovasjon Norge ikke ønsker å legge begrensninger. Man ønsker gjerne samarbeidsprosjekter.

Innovasjon Norge ser etter

  • gjerne prosjekter som går på tvers av ulike sektorer
  • samarbeid mellom leverandør og sluttbruker
  • prosjekter som utnytter muliggjørende teknologier som for eksempel digitalisering, automatisering og bioteknologi
  • bærekraftige løsninger som gir økt verdiskaping i Norge
  • gir økt effektivitet og bedre lønnsomhet i næringene
  • prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt

Med pilot menes utvikling av en ny løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i mindre skala.

Med demonstrasjon menes videreutvikling av en fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste.

Det innebærer at utviklingsaktiviteter knyttet til pilot- og demonstrasjon kan inngå i prosjektet.

Hva kan støttes?

  • Timekostnader i bedriften (tak på kr. 600,- per time. Høyere timesatser på dokumenteres og godkjennes)
  • Innkjøpte tjenester
  • Innkjøp av komponenter
  • Avskrivning/ leie av utstyr i utviklingsperioden (større investeringer i forbindelse med pilotanlegget vil holdes utenom)

Kun bedriftens egne, regnskapsførte kostander tas med i grunnlaget. I et samarbeidsprosjekt må derfor partnerens kostnader holdes utenom kostnadsgrunnlaget. Dersom flere bedrifter skal ha dekt sine kostnader kan en løsning være å søke hver for seg men presisere at det er et samarbeidsprosjekt slik at søknadene blir vurdert sammen.

Søknad og utvelgelseskriterier

Det ligger ferdig søknadsmal på Innovasjon Norges nettsider med hjelpetekster i høyre marg for enkel utfylling.

Punktene som vurderes er prosjektets relevans for utlysningen, innovasjonshøyde, markedsmuligheter og bærekraft/samfunnsnytte. I tillegg er bedriftens gjennomføringsevne en vesentlig faktor.

Her er det ingen søknadsfrist og alle søknader behandles fortløpende.

Les mer om Havpilot.