Invitasjon til workshop: Kartlegging av mulighetsrommet mellom hav-, jord- og skognæringene

Illustrasjonsfoto

For å skape inspirasjon for samhandling mellom næringsliv i de ulike biobaserte næringene i Trøndelag og sikre innspill om bl.a. framtidige innovasjonsmuligheter, inviteres det til en næringslivsworkshop den 1. november. 

Workshop-en er en del av prosjektet Verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag.

Bakgrunn
Verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom havbruks-, jordbruks- og skognæringene – et prosjekt initiert av klyngene NCE Aquatech, WoodWorks! (tidligere ARENA Skog) og jordbruksnæringen i Trøndelag
Målsettingen er å øke kunnskapen om hvordan man kan arbeide med å realisere innovasjon på tvers av havbruks-, jordbruks- og skognæringene i regionen. Prosjektet skal avdekke innovasjonsmuligheter og vurdere hva som vil gi størst og best effekt for det trønderske næringslivet, samt vurdere hvordan dette kan realiseres. Ut fra rammene for dette prosjektet avgrenses arbeidet til å kartlegge og analysere vare- og tjenestestrømmer, verdikjeder og aktørforståelser for de biobaserte sektorene i Trøndelag. Bedriftene skal involveres i prosjektarbeidet, slik at prosjektresultatene reflekterer bedriftenes behov og ønsker. Prosjektet gjennomføres av SINTEF, RURALIS og TFOU. De tre bransjene ønsker å løfte og identifisere muligheter som vi i fellesskap kan skape nye muligheter og verdiskaping i nær framtid.

Viktighet av din deltakelse
Prosjektets ambisjon er å bidra til konkrete resultater i form av ny næringsvirksomhet og nye forretningsideer innen bioøkonomi i regionen, primært på tvers av sektorene. Derfor er deltakelse fra bedrifter og næringsliv med erfaring og innovasjonsevne helt nødvendig når funnene fra kartleggingen skal presenteres og diskuteres på workshopen. Workshopen er et svært viktig steg for å diskutere lovende verdikjeder og konkretisere hvordan disse kan realiseres. Vi trenger derfor deltakere med interesse for forretningsmuligheter og innovasjon.

Oppfølgning etter workshopen
Resultatene blir viktige for en kartlegging og konkretisering av felles prosjektområder og satsninger som nye produkter, markedsområder og forretningsmuligheter og vil inngå i grunnlag for videre kartlegging i regi av FoU-institusjonene.

Påmelding innen 25. oktober via denne nettsiden:
https://events.provisoevent.no/teknologiakvarena/events/workshop-potensial-for-verdiskaping-mellom-hav–jord–og-skogbruk/register

NB: Workshopen har maks 40 deltakere, hvorav havbruksnæringen har maks 10 plasser. Meld deg derfor på i dag om du har interesse av å delta. 

For mer informasjon ta kontakt med: