SINTEF inviterer til Ocean Space Environmental Risk and Impact Assessment 16. april

Foto: Shutterstock

Risikobasert miljøstyring har de siste årene vist seg å være et effektivt verktøy for flere av brukerne av «havrommet». Et eksempel på dette er SINTEF Oceans modell DREAM (Dynamic Risk and Effect Assessment Model), som ble utviklet på slutten av 1990 tallet i samarbeid med petroleumsindustrien. Denne modellen anvendes hyppig i forbindelse med miljøstyring av utslipp av  produsert vann og boreutslipp, og er innført som standard rapporterings- på og dokumentasjonssystem på norsk sokkel.

Miljørisikomodeller som FREAM har de senere årene også vist seg anvendbare for andre industrielle sektorer som gruvedrift og havbruk. I en utvikling hvor havene er utsatt for stadig større press fra menneskelig aktivitet, bl.a. på grunn av geografisk overlapp mellom ulike industrielle aktører, ser vi et behov og potensiale i å utvikle risikobasert miljøstyring videre. For å møte krav og ambisjoner om en bærekraftig økt verdiskaping i havrommet, trenger vi risikobaserte styringssystemer som tar høyde for naturlige variasjoner, lokal, regional og global menneskeskapt påvirkning, samt kumulative effekter av dette.

Målet med dette seminaret er å etablere en plattform for videre utvikling og bruk av risikobasert miljøstyring i Havrommet. Med utgangspunkt i erfaringer og utfordringer for tre viktige aktører i norsk havrom, petroleum, gruvedrift og havbruk, vil vi samle ekspertise og interessenter for å diskutere dette. Ambisjonen er å se om erfarings- og kunnskapsoverføring mellom sektorene kan gi et bedre grunnlag for å møte framtidens krav og utfordringer.

Seminaret vil foregå på engelsk.

Sted: Britannia Hotell
Adresse:  Dronningens gate 5, 7011 Trondheim (inngang Westermannsveita)
Start:  16.04.2020 08:00
Slutt:  16.04.2020 17:00
Påmeldingsfrist:  10.03.2020 00:00:00

Se program og meld deg på.