Brohodesamling vår 2020

Vårens Brohodesamling tok turen til Flatanger den 10.-11. mars. Her stod temaer som avl, genetikk, rensefisk, settefisk, vannkvalitet, LCA og RAS på agendaen, og det gode vertskapet i Flatanger sørget for både fagrelevans og trivsel!

Brohodekonferansen har en lang historikk og arrangeres halvårlig i regi av prosjektet Brohode Havbruk 2050. Dette er en viktig koblingsarena hvor studenter får eksklusiv innsikt i hvordan havbruksindustrien jobber og hvilke muligheter og utfordringer som vil møte dem i fremtiden.

Ble ønsket velkommen

Deltakerne fikk i år ta del i prøvetaking på både laks og rognkjeks ute på merden, og fikk en omvisning på havbruksparken hvor de fikk høre om hverdagen til de som arbeider i Aqua Kompetanse og Bjørøya, og om hvordan en fôringssentral fungerer. På dag to ble deltakerne invitert på bedriftsbesøk hos både Flatanger Settefisk, Namdal Rensefisk og AquaGen hvor de fikk omvisninger på anleggene. Her ble det tydelig hvor viktig rognkjeks er for oppdrettslaksen og hvordan det stadig letes etter andre bruksområder for denne fisken etter at de har fullført sine oppgaver i merden.

Knyttet kontakter

I tillegg til dette var en rekke andre bedrifter som Aquakompetanse, MOWI, SalMar, Folla Maritime, AQS, Proneo og AquaGen der for å presentere seg selv og sine prosjekter med mål om å så idéer til samarbeid med akademia. Her kom det tydelig frem at flere bedrifter kan tilby arbeidsplasser, sommerjobber og oppgavesamarbeid til de som måtte ønske dette. Som et av Norges største produksjonsområder av laks er det svært mye kompetanse i Flatanger som de er villig å lære bort til de som vil.

NTNU var representert med studenter og forskere fra flere fag- og studieretninger, som biologi, bioteknologi, marin teknikk, industriell økologi, kommunikasjon og media. I tillegg deltok fem elever fra Guri Kunna videregående skole som går akvakulturlinje med realfag.

For engasjerte elever, studenter, forskere og bedrifter var samlingen en gylden mulighet å knytte nye kontakter og legge en basis for langsiktig samarbeid.

Fremtidens havbruksnæring

Et gjennomgangstema for bedriftspresentasjonene var teknologiske nyvinninger. Folla Maritime presenterte sine nye hel-elektriske båter som er i produksjon og Bjørøya fortalte om sine fleximerder som er nye, lukkede merder som vil gi bedre kontroll på lus, rømninger og avfall. På fôringssentralen fikk deltakerne også en introduksjon av Submerged sin nye sensorplattform kalt «Rolleye» som vil kunne levere detaljerte data om lakselus og biomasse til fisken i merden. Slik teknologi vil kunne gi svært verdifull informasjon som vil bli viktig i fremtiden.

Etter slike presentasjoner ser det lyst ut for havbruksnæringen, selv om det fortsatt er mange utfordringer å ta stilling til. Det trengs kreativitet og nevenyttighet for å løse utfordringene som oppstår for å gjøre fremtidens oppdrettsnæring ikke bare bærekraftig, men fem ganger så stor som i dag. Her er Brohodekonferansen en viktig møteplass for rekruttering, nettverksbygging og deling av kunnskap og kompetanse.

Godt fornøyde deltakere etter lærerike og hyggelige dager i Flatanger. Foto: Regine Dotset Ringerud, NTNU

Tekst: Regine Dotset Ringerud, Alexandra Neyts, Heidi Glørstad Nielsen og Kari Thyholt