En guide til tiltak, virkemidler og endringer på frister og regelverk

Som alle virksomheter i Norge, rammes også havbruksnæringen av sykdom, karantener for ansatte og permitteringer. Uforutsigbarhet, import- og eksportrestriksjoner og usikkerhet i internasjonale markeder setter eksportrettede næringer i en spesielt vanskelig situasjon.

Nye og eksisterende tiltak og krisepakker rettet mot næringslivet blir iverksatt eller oppdatert fortløpende, men det kan være vanskelig å følge med på den store informasjonsstrømmen. Derfor har vi satt sammen en guide til tiltak, virkemidler og endringer i frister og regelverk:

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges krisetiltak for norske bedrifter oppdateres fortløpende på denne samlesiden. Her er noen utvalgte tiltak:

 • Avdragsutsettelse på lån
  Anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge, i hovedsak ett års avdragsutsettelse. Les mer og søk her. 
 • Lavere renter, krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser
  Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Det åpnes for innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn normalt.
 • Kommersialiseringstilskudd og oppstartfinansiering
  Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Det stilles ikke økte krav til kausjon eller egenkapital. Rentefri periode økes til to år og seks måneder. Kravet til annen kapital reduseres betydelig. For kommersialiseringstilskudd økes andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi, fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene, og dekker nå høyere andel interne kostnader og lønn.
 • Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen
  Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter er det nå åpent for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.

Siva

Siva mobiliserer innovasjonsselskapene og har bedt om økt finansiering av næringshager og inkubatorer for å støtte små og mellomstore bedrifter. Siva publiserer fortløpende nyheter om tiltak på deres nettsider.

 • Fjerner krav om innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter
  Siva fraviker kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter og inkubatorbedrifter som nå er og blir rammet rammet av COVID-19.Dette betyr at målbedriftene som er rammet kan få inntil 100% rabatt på innovasjonsstøttetjenester. Les mer her. 

Forskningsrådet

Forskningsrådet er nå i løpende dialog med FoU-institusjonene, næringsorganisasjonene og en rekke enkeltbedrifter for å kartlegge situasjonen og iverksette effektive tiltak, og flere tiltak er etablert for bedrifter som jobber med prosjekter. Oppdatert informasjon og aktuelle råd har de på denne samlesiden.

 • Nye og eksisterende prosjekter
  Forskningsrådet er behjelpelige vedrørende komplikasjoner/endringer som følge av koronasituasjonen, og oppfordrer til å ta kontakt. Det åpnes for prosjektendringer via «Mitt nettsted». Dersom prosjektansvarlig ikke kan gjennomføre prosjektet som planlagt, på grunn av konsekvenser Korona-viruset gir, gjelder klausul om force majeure. Forskningsrådet ønsker at påbegynte prosjekter blir fullført i størst mulig grad. Mer informasjon om forskningsprosjekter finnes her. 
 • Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN)
  Forskningsrådet har startet løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Det er i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og rammen blir løpende vurdert.
 • Søknadsfrister utsatt
  Søknadsfrist for alle utlysninger er utsatt til 20. mai kl 13.00. Utlysningen av Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (Fellesløftet) er utsatt til 2021. Søknadsbehandlingen for 2020 skal forhåpentligvis være avsluttet før jul, slik at midlene kan settes i omløp så tidlig som mulig i 2021.
 • Horisont 2020-utlysninger
  EU utsetter søknadsfristene for de fleste utlysninger i perioden 17. mars og frem til 15. april. Dette gjelder ikke IMI og EIC-pilotutlysninger. Mer informasjon på EUs nettside Funding and Tenders Portal
 • SkatteFUNN
  Søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren. SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse gjennom en ny SkatteFUNN-søknad i starten av 2021. Fra og med 2020 settes fradragsprosenten til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og oppdrettsnæringen oppfordres til å utøve ekstra skjønn i perioden dette varer, og anser det som skjerpende om aktører utnytter situasjonen. Fysiske kontroller på fartøy, kai eller oppdrettsanlegg gjennomføres ikke, men sjøtjenesten er i normal aktivitet for overvåking og kontroll av fiskeriaktiviteten. Fiskeridirektoratet behandler saker som normalt. Les mer på direktoratets samleside. 

 • Anleggsinspeksjoner og miljøovervåking kan utsettes
  Fiskeridirektoratet åpner for søknader om utsettelse av fysiske inspeksjoner og rapportering av anleggssertifikat for akvakulturanlegg som følge av koronautbruddet. Les mer her.Det åpnes også for søknader om utsettelse av B-undersøkelser og rapportering i forbindelse med krav om miljøovervåkning av akvakulturlokaliteter. Oppdrettsselskap som på grunn av smitterestriksjonene ikke får utført B-undersøkelser, kan frem til 1 juni søke om dispensasjon. Les mer her.
 • Utsatt frist for påmelding til fiske etter makrellstørje
  Fristen for påmelding til fiske etter makrellstørje med line og not i 2020 ble utsatt til mandag 23. mars.

Sjømat Norge

Sjømat Norge har opprettet en samleside for informasjon knyttet til koronaviruset. Der finner du en god oversikt over spørsmål og svar, informasjon og råd for relevante problemstillinger knyttet til sjømatnæringen, blant annet knyttet til regelverk, retningslinjer, sjøfart og marked/økonomi. Se samlesiden her.

Medlemsbedrifter oppfordres til å ta kontakt med sin kontaktperson i Sjømat Norge ved behov for informasjon, samt å oppdatere seg på NHOs informasjonsside for informasjon til arbeidsgivere.

Norsk Industri

Norsk Industri har en oppdatert industrianalyse for norsk industri, og etterlyser sterkere tiltak rettet mot konkurranseutsatte sektorer. De har også informasjon og juridiske råd om kontrakter og innvirkningen av force majeure og permitteringer samt råd til hvordan bedriften ikke skal stoppe opp i tillfelle koronasmitte. Les mer på Norsk Industri sin samleside.    

Informasjon og svar på arbeidsgiverrelateterte spørsmål som permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset er tilgjengelig på NHOs samleside for koronasituasjonen.

Medlemmer av NHO/Norsk Industri kan også få informasjon og hjelp via

 • Chat (kl. 08:00-20:00): Logg deg inn på arbinn.no. Velg kontakt, chat og spørsmål om korona.
 • E-post: [email protected]
 • Telefon (08:00-16:00): tlf. 23 08 88 88.

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har etablert et samhandlingsråd for næringsliv, politikk og offentlig sektor. Fylkeskommunen har oppdatert informasjon om regionale tiltak og offentlige tjenester på fylkeskommunens temaside.

 • BIO Trøndelag: Bedriftsintern opplæring
  Fylkeskommunen legger ni millioner kroner i den fylkeskommunale ordningen «BIO Trøndelag 2020». Trønderske småbedrifter og enkeltpersonsforetak kan søke om midler til bedriftsintern opplæring (BIO). Ordningen er et tiltak for å styrke kompetanse for å møte omstillingsbehov og motvirke en krevende markedssituasjon som følge av koronasituasjonen. Ordningen skal utvikles i samarbeid med næringslivet og kompetanse-tilbyderne i Trøndelag. Les mer her. 

Regjeringen

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om foreslåtte og etablerte tiltak for næringsliv og øvrig befolkning oppdateres forløpende på regjeringens samleside. Her er noen av tiltakene:

 • Statlige lån og garantier til små og mellomstore bedrifter
  Ordningen skal bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, kan få banklån på inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Les mer her.
 • Merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper
  Tiltakene innebærer utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper. Les mer her.
 • Rett til dagpenger ved permittering i påsken
  Regjeringen opphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken. Les mer her.
 • Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket
  permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere får nå mer kompensasjon med nye regler. Les mer her.