NTNU Brohode Havbruk – Er det behov for humanister og samfunnsvitere i havbruksnæringen?

Som del av sin eksamensoppgave i emnet Humanister i Praksis har NTNU-studentene Ragnhild Bjørnhaug, Iselin Borge og Ingvild Marie Karlsen jobbet med kartlegging og rekruttering til havbruksnæringen i regi av NTNU Brohode Havbruk.

Målet med prosjektet var å utarbeide forslag for hvordan NTNUs
interesseorganisasjoner og arrangementer som Brohodekonferansen kan engasjere studenter i hav, fiske- og oppdrettsindustrien. Oppgaven «Er det behov for humanister og samfunnsvitere i havbruksnæringen?» er tilgjengelig på nettsidene til NTNU Brohode Havbruk.

Studentene har også skrevet en oppsummering fra sitt opphold i Brohode Havbruk-prosjektet og arbeid med eksamensoppgaven:

Havbruksnæringen ønsker økt tverrfaglighet

Av Ragnhild Bjørnhaug, Iselin Borge og Ingvild Marie Karlsen

Med bedre informasjonsflyt om Brohodekonferansen og karrieremuligheter kan flere studenter fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag rekrutteres til havbruksnæringen.

Havbruksnæringen er kanskje ikke den første arbeidsplassen en ser for seg som student av humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Som studenter ved en ikke-marinfaglig fokusert campus, nemlig NTNU Dragvoll, hadde vi ikke engang vurdert eller betraktet at en karriere innen havbruksnæringen kunne være aktuelt.

Vi er tre masterstudenter ved humanistisk fakultet: Ingvild med spesialisering i nordisk litteratur, Ragnhild med spesialisering i engelsk språk og Iselin med studier
av kunnskap, teknologi og samfunn (STS). Gjennom emnet Humanister i praksis ved NTNU Dragvoll, et alternativ til Eksperter i team utelukkende for humaniststudenter, blir studenter satt sammen i grupper og utplassert i en bedrift.

I samarbeid med bedriftene utvikler studentene et prosjekt som skal jobbes med i en tre-ukers periode i januar. Vi ble utplassert ved NTNU Brohode Havbruk 2050, et av prosjektene innenfor NTNU Oceans, et tverrfaglig satsingsområde for havromsforskning.

Prosjektet Brohode Havbruk tar spesifikt for seg havbruksnæringen med mål om å skape innovasjon gjennom samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet og forvaltning. To sentrale målsettinger er å øke synlighet og tverrfaglighet for næringen. Hvert semester arrangeres derfor Brohodekonferansen, der studenter får møte bedrifter, reise på ekskursjoner og jobbe med ulike oppgaver. Konferansen er en ypperlig måte for studenter å utforske sin interesse for hav, knytte kontakter og få et innblikk i hvordan næringen jobber.

Utfordringer og muligheter
I media blir havbruksnæringen ofte presentert i en negativ kontekst. Oppslag som omhandler blant annet lakselus eller kriminalitet relatert til fiskejuks og svindel ved fiskeeksport, bidrar til en viss skepsis rundt industriens rykte og begrenser dens attraktivitet. Gjennom Sjømatdagene på Hell lærte vi mye om næringen og hvilke utfordringer som finnes. Blant annet er det behov for å utarbeide nye regler og lover, og det gjenstår fortsatt utfordringer med miljø og bærekraft.

Havbruksnæringen er en stor og fremadstormende bransje og må prioriteres deretter. Ifølge NHOs rapport om hvilke bedrifter som får størst behov for arbeidstakere fremtiden, troner bedrifter innen havbruk og sjømat spesielt høyt. Det ser altså ikke ut til at havbruksnæringen vil minske i relevans med det første.

Gjennom vårt prosjekt kom det frem et klart ønske om å øke tverrfaglighet i næringen, samt synliggjøre de ulike arbeidsmulighetene som finnes innad for studenter. Dette ble tydelig under intervjuene av NTNU Oceans, NTNU Brohode Havbruk, NTNU Ocean Club og diverse næringslivsaktører. I intervjuene av studenter på Dragvoll kom det frem en gjennomgående interesse for å delta på Brohodekonferansen. Når det finnes en slik gjensidig interesse mellom studentene, NTNU Brohode og næringen, hvorfor når da ikke informasjonen om Brohodekonferansen ut til studentene?

Tverrfaglig rekruttering
I rapporten vår har vi tatt for oss informasjonsflyten og rekrutteringsprosessen mellom studenter ved NTNU Dragvoll, NTNU Brohode Havbruk og havbruksnæringen. I samarbeidet med de ulike partene kom det til syne en rekke utfordringer. På NTNU Dragvoll er det generelt lite karrierefokus, og studentene står på egne ben når det kommer til karrierevalg og hvilke muligheter som finnes.

Dermed ligger det kanskje en stor gevinst i å vekke interessen hos akkurat denne studententgruppen. I vår rapport kommer vi med konkrete forslag på metoder en bør bruke for å rekruttere studenter fra Dragvoll, samt hvordan gjøre informasjon om Brohodekonferansen og havbruksnæringen mer tilgjengelig for et bredere utvalg studenter. Med dette håper vi å se mer av havrommet på Dragvoll og andre campus fremover.

Gjennom arbeidet med prosjektet har vi fått et innblikk i havbruksnæringen som vi tidligere ikke hadde. Bedriftene har tatt oss godt imot og vist engasjement for prosjektet. Vi har tro på at en forbedring av informasjonsflyten vil kunne rekruttere flere studenter fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag til Brohodekonferansen, og på sikt videre inn i havbruksnæringen. Prosjektet har også åpnet øynene for våre egne arbeidsmuligheter i fremtiden: en karriere i havbruksnæringen kan være noe for oss humanister og samfunnsvitere!