NCE Aquatech analyserer utviklingstillatelsene

Historisk sett har havbruksnæringens leverandørindustri stått for mye av innovasjonen i en næring som har hatt en spennende teknologisk utvikling de siste ti årene. Norge er ledende på teknologi til havbruksnæringen globalt. En rekke land står nå i startfasen med sin satsing på oppdrett av ulike arter. Dette gir norske teknologiselskaper er stort og voksende marked å kunne levere til. En del av veksten ute i verden vil utvilsomt komme ved hjelp av ny teknologi for oppdrett på land og i eksponerte havområder. I den forbindelse har NCE Aquatech blitt utfordret på om den tradisjonelle leverandørindustrien til havbruksnæringen, som utgjør hovedvekten av medlemmer i NCE Aquatech, er i posisjon til å kunne bidra til denne veksten og ta del i markedsmulighetene på det globale markedet framover!

For å se nærmere på denne problemstillingen gjennomfører nå INAQ AS på vegne av NCE Aquatech en innledende analyse av de tildelte utviklingstillatelsene i Norge. Analysen er finansiert av Trøndelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Formålet med utviklingstillatelsene er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, ny industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon. Det ble åpnet for søknader den 20. november 2015. Den midlertidige ordningen opphørte 17.november 2017. Det var da registrert 104 innkomne søknader. Status i dag er at 18 har fått godkjennelse, mens 82 har fått avslag. 4 søknader er innenfor ordningen, men her gjenstår det fortsatt noen siste avklaringer.

Hypotesen som vi ønsker å teste er:

«Planlegging, prosjektering, bygging og installasjon av de nye teknologiske løsningene skjer med minimal involvering fra noen av NCE Aquatech sine 120 medlemsbedrifter»

Dersom hypotesen skulle vise seg å stemme, vil dette være en viktig rettesnor for NCE Aquatechs framtidige aktiviteter. Analysen vil derfor være et viktig kunnskapsbidrag til NCE Aquatechs strategiarbeid framover – og i valg av langsiktige fellestiltak for havbruksleverandørindustrien.