Overvåking av bakteriesamfunn i settefiskproduksjon

SINTEF-prosjektet MonMic har nylig gjennomført en overvåking i fem RAS-anlegg. Illustrasjon: Scale AQ

SINTEF-prosjektet MonMic har fulgt mikrobiotaen i vann og biofilm i fem kommersielle smoltanlegg i 15 måneder for å få økt kunnskap om mikrobiota.

Dette er første gang mikrobiell vannkvalitet er målt med moderne analyseverktøy med hyppig prøvetaking sammenhengende over lang tid. Prosjektet har fulgt mikrobiotaen i vann og biofilm.

Bakteriearter og -grupper som antas å være viktige i drift overvåkes, og endringer av bakteriesammensetning ble korrelert med kjemisk vannkvalitet. Prosjektet har gitt økt kunnskap om bakteriedynamikken i RAS-anlegg, noe som kan danne grunnlag for å utvikle strategier for å kontrollere denne faktoren i lukkede anlegg i framtida.

I landbaserte oppdrettsanlegg oppholder fisken seg i et lukket system. Sammensetningen av bakteriesamfunnet i anlegget er derfor svært viktig for den biologiske vannkvaliteten, ettersom det påvirker fiskehelsen direkte. En stadig økende produksjon i lukkede anlegg øker behovet for kontroll av mikrobiota i vannet, og gode risikovurderinger blir derfor enda mer viktig. Vi vet lite om bakteriesamfunnene i resirkuleringssystemer (RAS) og i kommersiell drift er det derfor viktig å innhente informasjon over tid.

Resultatene fra prosjektet vil komme i sluttrapport og publikasjoner våren 2020, men allerede nå er det avdekket fem hovedfunn:

  1. Unik mikrobiota hos de ulike anleggene
  2. Stabile biofilter
  3. Ulike driftsprosedyrer endrer bakteriesammensetning
  4. Lave nivå av patogene bakterier
  5. Maskinlæring og mikrobiota – et lovende verktøy

Les mer om hovedfunnene i denne nyhetsartikkelen. Mer informasjon om prosjektet finner du på SINTEFs prosjektside og FHFs prosjektside.