Grønn plattform gir bedrifter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst

Regjeringen har bevilget 1 milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet med mål om å legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser, samtidig som at samfunnet må bli mer bærekraftige.

Grønn plattform skal forvaltes av Siva, Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet.
Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Tildelingene vil skje i to trinn. I første runde utlyses forprosjekter på inntil 300 000 kroner. Hovedutlysingen vil skje våren 2021, og tildelingene her vil trolig ligge i størrelsesorden 50-150 millioner kroner.

Søknadsfrist for forprosjekter er 06. januar 2021 og klyngen kan bistå med veiledning frem mot en søknad.

Grønn plattform omfatter alle teknologi- og bransjeområder som kan bidra til grønn omstilling og som vil ha internasjonal konkurransekraft i lavutslippssamfunnet. Det vil være en bedrift eller et institutt som sender søknaden, men bak en søknad skal det stå solide, brede næringslivsforankrede samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene. Grønn plattform skal dekke aktiviteter fra forskning til marked, enten i ett stort prosjekt eller i summen av flere prosjekter, sier Innovasjon Norge på sine sider.