Vil lure hjertedød hos laks med hjelp fra medisinsk forskning

NCE Aquatech Cluster vil bruke medisinsk metodikk fra St. Olav til å utforske forebyggende tiltak mot hjertesvikt hos oppdrettslaks. Trøndelag Fylkeskommune støtter et forprosjekt som skal samle et sterkt konsortium. 

Utfordringen som ligger til grunn for initiativet er behovet for å redusere dødeligheten hos nesten slakteklar laks. Et stort problem er virussykdommen CMS (kardiomyopatisyndrom), som gjør laksen mer utsatt for hjertesvikt ved stressbelastning (håndtering, avlusning mm). De bakenforliggende årsakene til CMS er foreløpig ganske uklare, men generell hjertehelse er trolig en viktig faktor for å forebygge og redusere sykdom.

Illustrasjon: Svein Erik Gaustad og Morten Høydal.

Idéen bak forprosjektet bunner i et ubenyttet potensial innen human medisin. Vi vet at god hjertehelse hos mennesker hindrer sykdom og død, og vi har medisinsk forskning på høyt nivå både innen kosthold, trening og diagnostikk. Nå er det slik at menneskehjertet er ganske likt laksehjertet, og dermed kan metoder de bruker i helsevesenet også gjøre nytte for laksen. Med instrumentparken ved St. Olavs hospital kan en måle effektene av trim og andre faktorer på laksens hjertehelse og dermed kanskje utvikle bedre diagnostikk og forebyggende tiltak allerede fra tidlig i laksens liv.

Laksehjerte testes. Foto: Svein Erik Gaustad og Morten Høydal.

Ambisjonene på sikt er å legge grunnlaget for et fremtidsrettet nærings- og FoU-miljø for fiskehelse med kjerne i Trøndelag. Her har vi jo verdensledende forskingsmiljøer innen både havbruksteknologi, biologi/fiskehelse og medisinsk hjerte- og sirkulasjonsforskning. Naturlig nok ønsker vi også et godt samspill med viktige fagmiljøer utenfor fylket. Vi vil gå sammen for å øke kunnskapen om faktorer som påvirker velferd og hjerterelatert dødelighet hos laks i sjøfasen, blant annet CMS. Når vi har gjort dette, håper vi på sikt å kunne foreslå medikamentfrie forebyggende tiltak hvor kosthold og treningsintervensjoner (strømsetting) i ulike faser av produksjonssyklusen vil være sentrale elementer.

I forprosjektet vil vi mobilisere et sterkt konsortium av ledende oppdrettsaktører og FoU-miljø for å enes om et felles løft hvor vi spesielt fokuserer på CMS. Vi vil gjøre en kartlegging av forkunnskaper knyttet til CMS og basert på dette beslutte omfang, innhold og rolleavklaring for en videre samlet satsning.

Svein Erik Gaustad. Foto: Privat.

I spissen går prosjektleder og PhD Svein Erik Gaustad fra Møreforskning. Han er idéhaver når det gjelder å anvende medisinsk forskning på merdkanten for å bedre hjertehelsen hos laks og minimere antall dødsfall ved stressbelastninger. Han har hovedfag i fiskefysiologi fra NTNU, Dr. grad innen hjerte-kar forskning ved NTNU og har pågående et RFF-prosjekt som undersøker om analyseverktøy for humane hjertestressmarkører kan benyttes som diagnostisk verktøy for fisk. Dette gjør han i samarbeid med Olavs Hospital/NTNU, Åkerblå og Pure Norwegian Seafood.

Med på laget er også NTNU Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (St.Olav/Medisinsk fakultet NTNU), som har en betydelig instrumentpark, og Lerøy Seafood Group som har folk med grunnleggende erfaringer og kunnskaper innen lakseproduksjon. NCE Aquatech Cluster er prosjekteier, vil støtte opp om prosjektet og har mange partnere som vi håper og tror vil ha interesse av å engasjere seg i satsningen. Konsortiet vil vi involvere gjennom direkte invitasjoner og workshops, og interesserte som leser dette oppfordres allerede nå å ta kontakt.

– Vi ønsker at satsingen skal bidra til tverrfaglig kunnskapsutvikling på strategisk forskningsnivå. Kunnskapen vil gi overføringsverdi til aktører innen både akvakultur, slakt og prosessering av fisk og etter hvert leverandører av kunnskap, tjenester og teknologi som kan fremme fiskehelsen, sier prosjektleder Svein Erik Gaustad.