FHF lyser ut midler til «Bedre kontroll med antall laks i oppdrett»

FHF, i samarbeid og samfinansiert med Fiskeridirektoratet, lyser ut inntil 4 millioner kroner til et prosjekt med mål å bidra til bedret individkontroll i havbruksnæringen.

 

Bakgrunn –

Det eksisterer i dag teknologi som gir relativt god oversikt over størrelsesfordelingen på laks i en merd, men for å ha god oversikt over biomassen totalt må man også ha god kontroll på antall laks. Erfaringer fra hendelser med rømming, eller mistanke om rømming, har ved kontrolltellinger vist at det ofte ikke er godt samsvar mellom antall fisk man tror er i en merd, og det antallet man teller. Tilsvarende er det ikke alltid at antall fisk som slaktes fra en merd er i overenstemmelse med det antallet man mener er der. Dette kan skyldes mange forhold, som for eksempel for dårlig telling inn ved utsett, for dårlig registrering av tap/dødelighet underveis, for dårlig telling på slakteri, tidsfaktor, værforhold m.m. Problemstillingen er knyttet til et ønske om svært høy nøyaktighet, i en situasjon der antall laks i en merd ofte er 200.000 og hvor 1% avvik utgjør 2.000 fisk.

Målet –

Undersøke potenisalet for nøyaktiv kontroll med antall laks i oppdrett. 

Delmål er som følger:
  • Dokumentere hva som er mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll med antall laks under realistiske arbeidsforhold – fra vaksinering til ferdig slaktet laks.
  • Kartlegge påvirkningsgraden til viktige feilkilder i tellenøyaktigheten, både under
    kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner.
  • Evaluere potensialet for økt nøyaktighet nye teknologier kan bidra til i forhold til beste bruk
    av dagens teknologier.
Frist for innlevering av søknad er satt til 02.06.2021 (innen kl 12.00)
Les mer om utlysningen her.