Ny strategi for NCE Aquatech Cluster

Illustrasjonsfoto: Foto: Unsplash - Matt Alaniz

Klynga ønsker en tydeligere retning og en spissere profil. Derfor er det nå utarbeidet en ny strategi for de neste tre årene.

Den nye strategien ble presentert før årsmøtet 28. april.

– Bakgrunnen for at vi nå lanserer en ny strategi er at vi ønsker å være tydeligere på hva vi skal og vil jobbe med. Havbruksnæringa er i stadig utvikling, og da må vi som klynge også utvikle oss, sier Kristian Henriksen, klyngeleder i NCE Aquatech Cluster.

Hovedtrekkene i den nye strategien er beskrevet gjennom fire mål for klynga.

Mål 1: Samarbeid om utvikling av teknologi og løsninger som muliggjør en bærekraftig vekst innenfor akvakulturbasert matproduksjon.

Mål 2: Forsterke klyngens felles ressurs- og kompetansebase.

Mål 3: Stimulere til økt internasjonal etterspørsel gjennom samarbeidsbaserte markedsaktiviteter.

Mål 4: Stimulere til klyngens entreprenørskap og kapitalmiljø.

Bærekraft

Bærekraft har alltid vært et sentralt element i klyngas arbeid. I den nye strategien forsterkes dette elementet ytterligere. Dette kommer fram i flere av strategiens delmål, blant annet:

  • Være en drivkraft for identifisering, kunnskapsspredning og styrking av partnerbedriftens evne til å møte globale og nasjonale utviklingstrender tilknyttet teknologiutvikling for bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon​.
  • Forsterke innovasjonsøkosystemet for utvikling av ny teknologi for bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, med særlig vekt på stimulering til utvikling av metoder og fasiliteter for test, demonstrasjon og verifikasjon tilknyttet NCE Aquatech sine prioriterte områder i mål 1​.
  • Stimulere til økt nyskaping og innovasjon innenfor utvikling av teknologi og løsninger for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, gjennom identifikasjon av, kunnskapsspredning om og styrking av entreprenørers evne til å løse de prioriterte områdene i NCE Aquatech Clusters mål 1.

​Teknologi og løsninger som forebygger sykdom og parasitter

I den nye strategien er det for første gang spesifisert målsettinger rettet mot sykdomsforebygging og parasittbekjempelse:

  • Stimulere til samarbeid, kunnskaps- og teknologiutvikling for å sikre at arealbruk er organisert på en måte som forebygger fiskesykdommer og lakselus, og økt sameksistens med andre interesser i kystsonen.
  • Utvikle kunnskap, dokumentasjon og ny teknologi for mest mulig skånsom og helst håndteringsfri lusebekjempelse.​

– Problematikken rundt lakselus har det vært jobbet med i mange år, og det trengs fortsatt fokus på dette området. Bærekraftig vekst innen akvakulturbasert matproduksjon forutsetter at vi blant annet finner en løsning på luseproblematikken. Derfor er det naturlig å ta det inn i den nye strategien, sier Henriksen.

Lakseproduserende land

Samarbeid står også sterkt i den nye strategien. Det synliggjøres spesielt gjennom mål en og to i strategien. En av klyngas oppgaver er blant annet å stimulere til samarbeid. Dette gjelder både forskning og utvikling, men også samarbeid i det internasjonale markedet.

– Laks står kun for 3-5% av verdens akvakulturproduksjon målt i volum, men er fremdeles den mest industrialiserte produksjonen, med høyest investeringsvilje. Klyngen fortsetter derfor spissingen av sitt internasjonale arbeid, og retter oss inn mot de lakseproduserende landene, sier Henriksen.

Dette gjenspeiles under strategiens mål tre.

  • Stimulere til økt oppmerksomhet for norsk teknologi og løsninger i andre lakseproduserende land.
  • Være en drivkraft for identifisering av, kunnskapsspredning om og styrking av partnerbedriftens evne til å ta del i internasjonale markedsmuligheter i lakseproduserende land​.

Endringer for klyngas partnere

– Hvordan vil klyngas partnere merke den nye strategien?

– I tiden framover vil vi delta i prosjekter lengre enn det vi har gjort tidligere. Fram til nå har vi etter hvert trukket oss tilbake når prosjekter har kommet på beina. Nå vil vi være med i litt lengre tid.

Det sier nestleder i klynga, Bjørn Damhaug.

– Partnerne vil også merke at klynga får høyere aktivitet på enkelte områder, og mindre på andre. Dersom en aktivitet er utenfor den nye strategien, vil den ikke bli prioritert, sier Damhaug.