Energiløsninger i havbruk – workshop

17
jan

17. jan

Næringsforeningen, Trondheim

Fornybarklyngen, NCE Aquatech Cluster, NTNU Industriell Økologi og ENOVA planlegger workshop innen dette viktige temaet. Hold av datoen, mer info kommer!

Foreløpig påmelding til [email protected]

 

Om forprosjektet Energi i havbruk

Fornybarklyngen og NCE Aquatech Cluster har i nært samarbeid med Enova og NTNU satt i gang et initiativ med tittelen «Energi innen havbruk». Gjennom dialog med ulike aktører har det kommet opp en del innspill og spørsmålsstillinger. For eksempel:

 • Næringen har målsetninger innen energi og miljø, men dette er ikke kjernevirksomhet og blir nedprioritert på grunn av begrensede ressurser.
 • Det er usikkerhet blant beslutningstakere omkring teknologier, teknologiutvikling og hva som er den riktige løsningen i dag og fremover. Dette kan føre til en avventende holdning.
 • Kunnskap om energibruk, effektbruk, behov osv er ikke systematisert.
 • Det pågår teknologiutvikling og det gjennomføres pilotprosjekter, men mange resulterer ikke i videre utrulling av nye løsninger.
 • Det vil være nytteverdi i å samarbeide om kunnskapsutvikling som underlag for den enkeltes valg og beslutninger for energiløsninger.

Videre så har Enova varslet at de skal revidere sine støtteordninger til denne sektoren. Enova har frem til nå gitt støtte til landstrøm, men vil nå gå bort fra dette og vurdere insentiver for mer «avanserte» energiløsninger, og vil bruke dette initiativet til å få innspill til sine nye støtteordninger som skal utformes i kommende halvår. Og så er det mange leverandører av energiteknologi som gjerne vil bli bedre kjent med havbrukssektoren og gjerne vil foreslå løsninger.

 

På bakgrunn av forstudien tas initiativet nå videre i et forprosjekt. Formålet med forprosjektet er:

 

 • Bekrefte eller forkaste antakelsene om behov og potensial for nye energiløsninger onnen havbruk
 • Avklare interesse for temaet og for deltakelse i et eventuelt hovedprosjekt blant oppdrettsselskaper og systemleverandører til oppdrett.
 • Undersøke eksisterende datagrunnlag / kunnskapsgrunnlag for energibruk (effektbehov, energibruk, brukerpunkter osv)

 

Det er etablert en kjernegruppe i forprosjektet som pr nå har deltakelse fra:

 • NCE Aquatech Cluster
 • Fornybarklyngen
 • NTNU
 • Enova
 • SINTEF
 • SinkabergHansen
 • Kverva Technologies / Steinsvik

 

Det planlegges en workshop som en del av forprosjektet 17. januar.