Dette er et spesialtilpasset emne som vil gi en grunnleggende innføring i praktisk ledelse og gjennomføring av prosjekter innen akvakultur.

Kurset er utviklet i samarbeid mellom NTNU og prosjektet Brohode Havbruk 2050.

Målgruppe

Prosjektledere, prosjektmedarbeidere og prosjekteiere innen akvakulturbransjen.

Innhold

Emnet tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.

Temaer:

  • Prosjektet som arbeidsform
  • Organisering og strukturering av prosjekter
  • Anskaffelser og kontrakter
  • Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet

Læringsformer:

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, innsendingsoppgaver og veiledning via internett. Arbeidsomfang på nettmodulen er ca. 30 timer. Forventet arbeidsbelastning ligger rundt 200-220 timer.

Om vurdering:

Deltakerne skal jobbe med obligatoriske øvinger mellom samlingene. Disse vurderes til bestått / ikke bestått. Eksamen er en prosjektoppgave som kan skrives alene eller som et samarbeid mellom to deltakere.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og

2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Ved eventuelt ledige plasser kan søkere som ikke fyller kravet om bachelorgrad eller tilsvarende, søke om å delta uten å avlegge eksamen i emnet. Etter gjennomført kurs (samlinger og godkjente øvinger), vil man få utstedt et kursbevis.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger i Trondheim (opprinnelig planlagt våren 2022) er utsatt til høsten 2022. 

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført digitalt.

Eksamensbeskrivelse

Eksamen er en prosjektoppgave som kan skrives alene eller som et samarbeid mellom to deltakere. Frist for innlevering: utsatt til høsten.

Pensumlitteratur/kursmateriell

  • Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen, Nils Olsson og Jan Alexander Langlo, «Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst», 2 utgave, 2020
  • Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, «Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse» (2021) Fagbokforlaget

Prisinformasjon

Pris: 20 000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Kontakt

Gunvor Viker Singsaas , NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: [email protected]