Studenter og elever

NCE Aquatech Cluster ønsker tettere kobling mellom studenter/elever og bedrifter i klyngen. Målet er å tilføre bedriftene kompetanse, bidra til jobbrekruttering og skape gode relasjoner mellom bedrifter og fagmiljø.

Følgende arrangementer er spesielt rettet mot studenter og elever:

Arrangementet HAV – treffpunkt næring og student: Dette er et årlig arrangement hvor studenter møter bedrifter i havbruksnæringen. Næringsklyngen akvARENA har tidligere stått for arrangementet, som nå videreføres av NCE Aquatech Cluster. Arrangementet, som holdes i lokalene til SINTEF Fiskeri og havbruk, vekker stor interesse fra næringslivet, og i 2016 fikk 80 studenter mulighet til å møte 8 bedrifter fra ulike deler av sjømatnæringen. Llinjeforeningene Teknologiporten og Volvox & Alkymisten har hatt ansvaret for kontakt mot studentene. Følg med på vår arrangementside for dato for neste HAV.

Brohode Havbruk: Vi samarbeider med NTNU Brohode Havbruk (tidligere Brohode Frøya), som er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk. I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap, rekruttering til sektoren øker, og relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter. Brohode Havbruk har samlinger to ganger i året, og disse blir annonsert på vår arrangementsside.

Eksperter i Team: Klyngen har tidligere, gjennom av akvARENA og Smart Water Cluster, samarbeidet med Eksperter i Team ved NTNU. Problemstillinger innen havbruk og/eller vannteknologi er særlig interessante for NCE Aquatech Cluster. Manglere dere problemstilling? Vi stiller gjerne opp med forslag til prosjekter.

Prosjektoppgaver, Bachelor- og Masteroppgaver: Klyngeadministrasjonen og deltakerbedriftene er alltid på jakt etter ny kunnskap, og vil gjerne samarbeide med studenter om utvikling av ulike typer studentoppgaver. Kontakt oss for å sjekke om din problemstilling kan være interessant for oss. Dersom du ikke vet hva du vil skrive om, ta gjerne kontakt da også så kan vi eventuelt foreslå en oppgave som er aktuelt for oss.

Bedriftsbesøk
: Vi arrangerer bedriftsbesøk for større eller mindre studentgrupper. Aller mest vellykket blir det når gruppene er små, og fagfeltet eller bransjen relativt smalt definert. Er det bedrifter eller bransjer du ønsker å besøke? Ta kontakt!