Utlysninger

Frist: Utlysning:
04.03.2021

Kunnskap om tiltak mot lus

FHF
Løpende

Kvalifiseringsprosjekt (tidligere milepæl) – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Forskningsrådet
Løpende Næringsrettet tilskuddsordning for Arktis og Russland Innovasjon Norge
Løpende  DISTRIKTSFORSK i FORREGIONEN Trøndelag Fylkeskommune
Løpende 2 millioner kroner til reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Singapore, Sør-Afrika og USA Forskningsrådet

Utøpt Innovasjonsprosjekt i næringslivet Forskningsrådet
Utløpt Ernæringsbehov hos laksefisk FHF
Utløpt Biosikkerhetstiltak mot ILA, CMS og sår FHF
Utløpt Kartlegging av matsvinn for 2020 FHF
Utløpt Innovasjonsprosjekt i næringslivet  Forskningsrådet
Utløpt Frist fullstendig søknad til ny utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Forskningsrådet
Utløpt FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner for å fremskaffe verktøy som kan sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner og behandling av laksefisk mot lus, AGD eller lignende FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond)
Utløpt Intill 3 millioner kroner for å utarbeide en samlet og godt oppdatert Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter for havbruk FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond)
Utløpt Inntil 44 millioner kroner for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til produksjon av robust laksesmolt og sikre god helse og velferd i norsk laksenæring FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond)
Utløpt Obligatorisk skisse til ny utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Forskningsrådet
Utløpt Bedriftsnettverk Innovasjon Norge
Utløpt 115 millioner kroner til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor havbruk Forskningsrådet
Utløpt Inntil 64 millioner kroner til forebygging og kontroll av lus i lakseoppdrett FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond)
Utløpt 18 millioner kroner til regionale bedriftsprosjekter og regioal kvalifiseringsstøtte RFF Midt (Regionalt forskningsfond Midt-Norge)
Utløpt Inntil 2 millioner kroner for økt kunnskap om rensing av prosessvann i lakseslakterier FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond)
Utløpt 140 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen maritim sektor Forskningsrådet (MAROFF)
Utløpt 40 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen havbruk Forskningsrådet (HAVBRUK)
Utløpt 380 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet Forskningsrådet (BIA)
Utløpt Forprosjekt sirkulærøkonomi Innovasjon Norge
Utløpt Forprosjekt satellittdata Innovasjon Norge
Utløpt Innovasjonsrammen Innovasjon Norge
Utløpt 100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi Forskningsrådet
Utløpt 100 millioner til kompetanseprosjekter for næringslivet Forskningsrådet (BIA)
Utølpt Frivillig frist for skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet – HAVBRUK2 Forskningsrådet
Utløpt 5 millioner til forundersøkelser – bærekraft som konkurransefortrinn Forskningsrådet
Utløpt Inntil 24 millioner for å fremskaffe nødvendig kunnskap og gjelleutfordringer til oppdrettet laksefisk FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond)
Utløpt 30 millioner til fremtidens havbaserte løsninger Innovasjon Norge
Utløpt Ekstra utlysning: NCE Aquatech Cluster utlyser 300.000 kroner til samarbeidsprosjekter NCE Aquatech Cluster
Utløpt Forprosjekt sirkulærøkonomi Innovasjon Norge
Utløpt 20 millioner til testing og dokumentasjon av metoder og tiltakt for forebygging av lakselus Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF)
Utløpt 1,1 milliarder til innovasjonsprosjekter Forskningsrådet
Utløpt Inntil 120 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet for maritim sektor Forskningsrådet
Utløpt 100 millioner til Havteknologi – Innovasjonsprosjekter i næringslivet Forskningsrådet
Utløpt 500.000,- til samarbeidsprosjekter i klyngen NCE Aquatech Cluster
Utløpt Ytterligere 27 millioner til forebyggende tiltak mot lakselus – søknadsfrist 25.08. Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF)
Utløpt 10 mill til forebyggende metoder mot lakselus – søknadsfrist 25.08. Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF)
Utløpt Miljøteknologi – en rettet utlysning til bedrifter i klyngeprosjekt Innovasjon Norge
Utløpt INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Forskningrådet