03/02/2023

Bli en bedre prosjektleder

– NTNU gjentar etter- og videreutdanningskurs i praktisk prosjektledelse

Høsten 2022 gjennomførte NTNU etter- og videreutdanningskurset praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen for første gang. Etter gode resultater gjentas kurset høsten 2023.

Emnet, som er spesialtilpasset akvakulturnæringen,  gir en grunnleggende innføring i praktisk ledelse og gjennomføring av prosjekter. Undervisningen er praktisk rettet og gir en grundig innføring i prosjektarbeidsformen. Du får kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter og du vil lære om fasedeling av prosjekt og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller.

Innhold og målgruppe

Emnet tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.

Temaer:

  • Prosjektet som arbeidsform
  • Organisering og strukturering av prosjekter
  • Anskaffelser og kontrakter
  • Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet

Målgruppe:

Passer for prosjektledere, prosjektmedarbeidere og prosjekteiere innen akvakulturbransjen – eller for den som ønsker å bli bedre kjent med havbruksnæringen.

For å delta på kurset må deltageren i utgangspunktet ha bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og

minimum to års relevant arbeidserfaring.

Dersom det er ledige plasser, åpnes det for at personer som ikke fyller disse kravene kan delta på kurset. Deltageren vil da ikke ha anledning til å ta eksamen, men vil få utdelt et kursbevis (etter at øvinger er godkjente). 

Praktisk informasjon

 • Oppstart: 06.09.23
 • Søknadsfrist: 11.06.23
 • Undervisningsform: To samlinger (uke 36 og 45) à to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner
 • Sted for samlinger: Trondhiem
 • Pris: 24.000,- kroner. I tillegg kommer semesteravgift til Samskinpaden. Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.
 • Studiepoeng: 7,5

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

  • kan  identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.
  • gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.
  • beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).
  • kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering
  • identifisere og drøfte betydningen av usikkerhetsstyring /risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av usikkerhetsstyring/risk management-prosess.
  • beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser.
  • beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging.
  • beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter:

Studenten

  • kan utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.
  • utarbeide en interessentanalyse.
  • illustrere hvordan WBS kan etableres.
  • beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en usikkerhetsstyrings-/risk management prosess.
  • sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.
  • løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.
  • bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidige prognoser.

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.
  • vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet.
  • analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet.
  • vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.
  • erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

Les mer om etter- og videreutdanningskurset her.