Gjennom prosjekter skapes nye bærekraftige løsninger

Filter
 • Alle
 • Energi- og naturressurser 
 • Fiskehelse og fiskevelferd 
 • Infrastruktur
 • Innovasjon 
 • klima og biologi
 • Markedsutvikling
 • Materialbruk
 • Mattrygghet
 • Miljø, klima og biologi
 • Økonomi
 • Samfunn
 • Utdanning og kompetanseutvikling 

Påbegynte prosjekter

Prosjekt
Energikartlegging Trøndelag og Nordland
Trøndelag- og Nordlandskysten mangler effektiv energiinfrastruktur for fornybar energi. Dette prosjektet skal resultere i et beslutningsgrunnlag for utvikling av ny energiinfrastruktur på kysten av Trøndelag og Nordland.
 • Energi- og naturressurser 
 • Infrastruktur
Prosjekt
SMARTER
SMARTER – Surveying microplastic release from aquaculture nets and ropes using different technologies for emission reduction.
 • klima og biologi
 • Miljø, klima og biologi
Prosjekt
Utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks- og ørretslakterier
Klarer havbruksnæringen å redusere vann- og energiforbruket, samtidig som kjemikaliebruket ved rensing reduseres, vil det bidra til til bedret hygienisk produksjon av laks.
 • Innovasjon 
 • klima og biologi
 • Mattrygghet
Prosjekt
SEAVID19: Hvordan sørge for en økonomisk bærekraftig sjømatnæring i krisetider
Prosjektet tar for seg ulike stadier av pandemien, og ser på effekter og konsekvenser av Covid-19 for den norske sjømatnæringa.
 • Markedsutvikling
Prosjekt
Helsesjekk – fra smolt til matfisk (Ikke-letale diagnostiske indikatorer…)
Prosjektet har som mål å utvikle ikke-letale velferdsindikatorer for klinisk diagnostikk og vurdering av helsetilstanden (hjerte, gjeller og sirkulasjon) hos laks.
 • Fiskehelse og fiskevelferd 
Meld
interesse
Prosjekt
Internasjonalisering Europa – EATIP
EATIP er en internasjonal ideell forening dedikert til å utvikle, støtte og fremme akvakultur og, spesielt og spesifikt, teknologi og innovasjon innen akvakultur i Europa.
 • Innovasjon 
 • Markedsutvikling
Meld
interesse
Prosjekt
Slakterinettverk
Slakterinettverket skal være et møtested for slakterier nasjonalt for å diskutere ulike tematikker, felles utfordringer og mulige løsninger som kan sikre økt mattrygghet og bærekraftig drift.
 • klima og biologi
 • Miljø, klima og biologi
Meld
interesse
Prosjekt
RASHealth
Prosjektet skal forbedre vannbehandlingsmetoder, øke biosikkerheten, samt dokumentere og utvikle nye metoder for vannbehandling i RAS-systemer.
 • Fiskehelse og fiskevelferd 
Prosjekt
Hav22
Hav22 skal skape et felles møtepunkt for studenter og bedrifter, og gjennom dette bidra til økt kunnskap og læring for begge parter, samt gode muligheter for nettverksbygging og kompetansedeling.
 • Utdanning og kompetanseutvikling 
Prosjekt
Brohode
Havbruk 2050
Brohode Havbruk er en bevegelse som stimulerer til samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet og forvaltning.
 • Utdanning og kompetanseutvikling 
Prosjekt
POCOplast  
POCOplast – Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture – skal utvikle ny kunnskap for hvordan prinsippene innen sirkulær økonomi kan anvendes med sikte på en mer bærekraftig verdikjede for hardplast fra norsk havbruk.
 • Materialbruk
Prosjekt
Internasjonalisering –
Canada
Etablering av et Global Growth prosjekt – med tilhørende studieturer til østkysten av Canada.
 • Markedsutvikling
Prosjekt
PRESAL
PRESAL – Presisjon i antall laks. God kontroll over antall individer i produksjonsenheten er viktig for optimalisering av produksjonen, rømmingssikkerhet, rapportering til myndigheter og logistikk knyttet til salg og marked. I produksjonssyklusen kan det skje feiltelling ved mange arbeidsoperasjoner. PRESAL vil fremme muligheten for nøyaktig telling ved å dokumentere og formidle sentrale feilkilder.
 • Innovasjon 
Prosjekt
DEVELOP
DEVELOP – Development licenses as a driver for innovation in fish farming Effects on technology, industry and regulation. Virkningene av utviklingstillatelser som en strategi for innovasjon i havbruksnæringen.
 • Innovasjon 
Prosjekt
SusFeed
SusFeed – Sustainable feed production from Norwegian bio-resources for livestock and aquaculture. Utvikling av inngående forståelse av fôrsystemet til husdyrhold og oppdrett av laks.
 • Energi- og naturressurser 
Prosjekt
BioVerdi
BIOVERDI danner en arena for samhandling mellom hav-, jord- og skognæringene. Prosjektets mål er å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien gjennom kunnskapsutveksling, innovasjon og bærekraftutvikling på tvers av sektorene.
 • Energi- og naturressurser 

Ferdigstilte prosjekter

Prosjekt
Produksjon av stor laksesmolt – hva er best praksis
Hva er beste praksis for produksjon av stor laksesmolt? Og hvordan presterer den store smolten i sjø?
 • Fiskehelse og fiskevelferd 
 • Økonomi
Prosjekt
Test og demonstrasjon
Manglende tilgang til test og demoinfrastruktur utgjør en vesentlig barriere for teknologiutviklere innen havromsteknologi. Klyngen jobber derfor aktivt i prosjekter for å kartlegge eksisterende tilbud innenfor havbruk, og få oversikt over og tilgjengeliggjøre testfasilitetene hvor ny havbruksteknologi kan testes og verifiseres.
 • Infrastruktur
Prosjekt
Energi i Havbruk
Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.
 • Energi- og naturressurser 
Prosjekt
Blått bærekraftsnettverk
Et nettverk med sju bedrifter innen havbruksnæringen for samarbeid og operasjonalisering av bærekraftig utvikling og økt konkurransekraft nå og i fremtiden.
 • klima og biologi
 • Miljø, klima og biologi
 • Økonomi
 • Samfunn

Vil du starte opp et prosjekt? Bli med på teknologiutviklingen for akvakulturbasert matproduksjon

Ta kontakt