Brohode Havbruk 2050

BROHODE HAVBRUK2050 er en kunnskapsplattform og arena for erfaringsutveksling mellom utdanning, forskning og næring i regionen slik at kompetansen bedre kommer sektoren til gode. Prosjektet vil ta i bruk nye tiltak for enda bedre utnyttelse av samspillet mellom teoretisk kompetanse og realkompetanse.

Nye muligheter og kompetansebehov vokser fram som følge av en generell teknologiutvikling. Muliggjørende teknologier, som materialteknologi, bioteknologi og IKT, samt fjernovervåking, robotisering og automatisering preger allerede norsk sjømatnæring og er antatt å bli stadig viktigere. Teknologikunnskap og -forskningskompetanse i regionen er ledende i verden. BROHODE HAVBRUK 2050 vil gi havbruksnæringen et kapasitetsløft for enda mer nyskaping på disse områdene.

Prosjektet skal gjøre havbruksnæringa bedre rustet for framtida. Det skal skje gjennom nyskaping, der bedrifter og forskere samarbeider. Nøkkelen er Midt-Norges mange sterke teknologimiljø. Tett samarbeid mellom forskere, teknologibedrifter og havbruksbedrifter skal bidra til ny teknologi på biologiens premisser. Nyskaping skal gi smartere, grønnere og mer effektiv utvikling av næringa og kystsamfunnet.

NCE Aquatech Cluster er en av kjernepartnerne i prosjektet, som vil, i samarbeid med partnerne i konsortiet, legge til rette for følgende aktiviteter:

  1. Tilby etter- og videreutdanningskurs basert på næringens behov
  2. Involvere næringsaktører i undervisningen
  3. Etablere en spesialisering («Minor») i akvakultur i teknologi- / sivilingeniørstudiene
  4. Legge til rette for studentoppgaver i samarbeid med bedrifter
  5. Fasilitere initiering og gjennomføring av Nærings-ph.d.
  6. Utplassere forskere i havbruksbedrifter
  7. Videreutvikle Brohodekonferansene

BROHODE HAVBRUK2050 ledes av NTNU, med Blått Kompetansesenter, NCE Aquatech, SINTEF og Trøndelag Fylkeskommune som partnere. Samspill mellom NCE Aquatech Cluster og BROHODE HAVBRUK2050 vil bli høyt prioritert, slik at behovet for økt kunnskap og FoU i næringen innen relevante temaer er dekket gjennom hele prosjektperioden. Tildelingen fra Norges Forskningsråd er på 11,3 mill kr for en periode på 3 år, med muligheter for forlenging på ytterligere 3 år. Det bygges videre på mekanismen som opprinnelig ble utviklet av NTNU Havrom og Guri Kunna videregående skole.

 

Årshjul NTNU

Som en av kjernepartnerne i BROHODE HAVBRUK 2050 vil NCE Aquatech legge sterkere til rette for samarbeid mellom studenter og næringsliv.

Det eksisterer allerede flere mulige koblingspunkter mellom næringsliv og student, men vi opplever at informasjon om disse er for dårlig tilgjengelig for næringslivet.

NCE Aquatech har derfor laget et årshjul som viser arrangementene på NTNU hvor studenter og bedrifter som interesserer seg for sjømatnæringen kan møtes. Årshjulet viser både dato for arrangementene og viktige frister å merke seg for påmelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpne årshjulet i pdf for høyere oppløsning.

Kronikk: Vi kan ikke tillate at antall ulykker vokser sammen med havbruksnæringa

Av Malin Lystad | 18. november 2021

Denne kronikken er skrevet av Kari Thyholt i NCE Aquatech Cluster, og Alexandra Neyts, prosjektleder…

Brohodekonferansen Høst 2020

Av Anniken Fjeldvær | 9. mai 2020

29.10.2020 – Frøya kultur- og kompetansesenter Årets tema: Havbruksnasjonen Norge 2030 – «sjømat» eller «sjømat…

NTNU Brohode Havbruk – Er det behov for humanister og samfunnsvitere i havbruksnæringen?

Av Marius Tvinnereim | 19. mars 2020

Som del av sin eksamensoppgave i emnet Humanister i Praksis har NTNU-studentene Ragnhild Bjørnhaug, Iselin…

Veien til et bedre samarbeid mellom studenter og næringa

Av Ellie Johansen | 27. september 2021

Samarbeid var på agendaen under Brohode Havbruks webinar om oppgavesamarbeid 22. september. Veiledere fra 12…

Gjentar suksessen med kurs om sikkerhet og risikohåndtering

Av Ellie Johansen | 5. juli 2021

For Stein Haugen, hovedfaglærer i kurset Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk, har tilbakemeldinger under evaluering…

II’er stillinger ved NTNU, Brohode havbruk 2050

Av Kristian Henriksen | 3. april 2020

Gjennom kapasitetsløftprosjektet Brohode havbruk 2050 skal næringsaktører fra havbrukssektoren og/eller tilgrensende virksomhet bidra inn i…

Brohode havbruk 2050 får 11,3 millioner i støtte

Av Kristian Henriksen | 11. desember 2017

Forskningsrådet har i dag bevilget 11,3 millioner kroner i støtte til prosjektet Brohode Havbruk 2050….