20/12/2023

Nye skritt mot mer presis telling av fisk

FHF-prosjektet «Presisjon ved telling av laks (PRESAL)» passerer snart målstreken. Under sluttseminaret var 16 forskere, oppdrettere og interessenter samlet for en siste diskusjon av resultater og utfordringer, før rapporten ferdigstilles rundt årsskiftet.

Fisk, smo

Målet med prosjektet har vært å undersøke hvilket potensial det er for nøyaktig kontroll av antall laks i sjøfasen. Bakgrunnen har hovedsakelig vært utfordringene med antallskontroll ved rømning. Hvor god tellenøyaktighet er det egentlig mulig å oppnå?

For å komme nærmere et svar på dette har SINTEF Ocean gjort omfattende undersøkelser, både kvalitative og kvantitative undersøkelser og observasjoner i felt. De har intervjuet personell tilknyttet settefisk, matfisk, brønnbåt og slakteri, samt innhentet innspill under fem arbeidsmøter, og dessuten ført samtaler med personell under telleoperasjoner. Dette har generert omfattende data og analyser, og snart kan resultatene offentliggjøres.

Temaet er komplekst, og datainnsamlingen har vært utfordrende. Likevel har prosjektet gitt bedre formeninger om, og mer dokumentasjon på hvilke tiltak som kan bidra til reduserte avvik. Produksjonsmessige tiltak knyttet til flytting og splitting kan bety mye, selv om dette også vil kreve planlegging. Dessuten har prosjektet vurdert påvirkningsgraden av flere feilkilder som det er mulig å gjøre noe med, og hvor ulike aktører må bidra. Disse tiltakene tar tid og må prioriteres høyere hvis nøyaktigheten skal bli bedre.

Kunnskapen fra dette prosjektet gir utvilsomt et bedre underlag for å skape insentiver for forbedringer der de trengs. Likevel kan det være mye som gjenstår før en vil kunne garantere nøyaktige tall.

– Jeg tror vi har en vei å gå som næring, uttalte en av deltakerne.

Temaet har mange fasetter mangslungent, og det kom også opp mange gode spørsmål, også om problemstillinger som ikke er direkte knyttet til selve telleoperasjonen. Eksempelvis oppleves det utfordringer med å holde kontroll på dødfisk og predasjon.

– Det er vanskelig å gi helt tydelige svar på alt, men vi er kommet et skritt videre, sa Morten Bondø.

I de fleste forskningsprosjekter genererer hvert funn nye spørsmål. Det har også teamet for dette prosjektet erfart. Det er Andreas Misund, Morten Bondø, Hans Tobias Slette og Oscar Nissen ved SINTEF Ocean som har operert som kjerneteam. Flere oppdrettere har stilt til intervjuer, frembragt data og gitt tilgang under operasjoner. Klyngene NCE Aquaculture og NCE Aquatech Cluster har bidratt til formidling og workshops.

Prosjektet er finansiert av FHF og Fiskeridirektoratet. Les mer om prosjektet under prosjektnummer 901684 på FHF’s nettside.