SEAVID19: Hvordan sørge for en økonomisk bærekraftig sjømatnæring i krisetider

  • Oppstart2021
  • Varighet2024
  • KategoriMarkedsutvikling
  • ProsjektlederSINTEF Ocean
  • Kontaktperson NCEKristian Henriksen | kristian@aquatechcluster.no | tlf: 977 82 087
SEAVID19: Hvordan sørge for en økonomisk bærekraftig sjømatnæring i krisetider

Bakgrunn for prosjektet

Norske sjømatprodukter omsettes i et globalt marked, som innebærer en avhengighet mellom produserende og konsumerende land og regioner. I perioder med globale sjokk som påvirker produksjon og markeder, kan norsk sjømatindustri være sårbar.

Da Covid-19 førte til en nedstenging av det norske samfunnet i mars 2020, ble sjømatnæringen definert som en samfunnskritisk funksjon. Samtidig endret markedssituasjonen for sjømatnæringen seg, og omstillinger ble nødvendige i tiden som fulgte.

Dette prosjektet tar for seg ulike stadier av pandemien, og ser på effekter og konsekvenser av Covid-19 for den norske sjømatnæringa. Sentrale tema inkluderer effekter av myndighetenes strategier, konsekvenser for logistikk og transport nettverk og effekter på distribusjonskanaler, pris og marked. Til slutt i prosjektet vil vi se på hvilke effekter pandemien har hatt før økonomisk utvikling både i et bedrifts- og makroperspektiv.

I samarbeid med sjømatindustrien og andre interessenter samles data gjennom dybdeintervjuer, deltakende interessent-workshops, spørreundersøkelser, finansielle databaser, mikrodata over handelsstrømmer og andre relevante datakilder.

Prosjektet skal sammenligne ulike sjømatprodukter i et verdikjedeperspektiv. Hovedresultatene fra prosjektet skal indentifisere tiltak som kan komme industrien til gode gjennom økt motstandsdyktighet mot lignende sjokk i fremtiden. Resultatene fra SEAVID19 vil være verdifulle for industrien, myndigheter, forskere og øvrige interessenter.

Prosjektet er et KSP-prosjekt (Kompetanse – og samarbeidsprosjekt), finansiert av Forskningsrådet.

Mål for prosjektet

Målet med prosjektet er å studere hvordan Covid-19 har påvirket sjømatnæringen på ulike stadier av pandemien, og gi kunnskap om hvordan fremtidige kriser bør håndteres.