SusFeed

 • Oppstart2021
 • Varighet2025
 • KategoriFôrråstoff
 • ProsjektlederRuralis
 • Kontaktperson NCEKristian Henriksen | kristian@aquatechcluster.no | tlf: 977 82 087
SusFeed

Bakgrunn for prosjektet

De siste årene har det blitt lagt stor vekt på å finne bærekraftige og kostnadseffektive fôringredienser for å styrke matsikkerhet, redusere GHG-utslipp, og å møte klimautfordringene. I tillegg har Norge et ambisiøst  mål om å øke lakseproduksjonen. Dette søket etter nye fôringredienser og kilder til fôr, skaper nye muligheter for næringer som jobber med bioressurser. Selv om det satses mye på utvikling av nye fôringredienser, har vi svært begrenset kunnskap om det generelle fôrsystemet og hvordan det endrer seg.

Prosjektets mål

Formålet med SUSFEED er å utvikle en inngående forståelse av fôrsystemet til husdyrhold og oppdrett av laks:

 • Hvordan fôr kan høstes, produseres, bearbeides og distribueres for å møte de økende og skiftende behovene til Norges jordbruks- og havbrukssektorer?
 • Hvilke nye fôrkilder kan være realistiske å ta i bruk og hvor bærekraftig vil det være?

Forprosjekt

Arbeidspakker i prosjektet

AP1: Norske bioressurser

 • I arbeidspakke 1 har vi kommet i gang med den første arbeidsoppgaven som omhandler å beskrive norske bioressurser for fôrproduksjon. Dette arbeidet innebære blant annet å se på alternative vekster en kan benytte jordbruksareal til, og hva disse vekstene krever av arealene. Oppgaven omfatter også å se på hvilke ressurser en kan høste fra havet.

AP2: Prosessering og oppskalering

 • En av oppgavene i arbeidspakke 2 er å lage fôr til insekter ved biokonversjon av treflis. Første skritt er å finne ut hva slags sopp-treblanding sirissene på partnerbedriften Montasjen foretrekker samt hvor ‘prosessert’ de ønsker fôret. Derfor har vi startet et forforsøk der vi tester nedbrytning av granflis med to ulike vednedbrytende sopp: Gloeophyllum trabeum (badstumusling) og Trametes versicolor (silkekjuke).

AP3: Næring og samfunn

 • I arbeidspakke 3 skal vi studere hvordan nye mulige verdikjeder for fôringredienser kan påvirke sosiale forhold i verdikjeden og i lokalsamfunn som blir påvirket, samt tilpasninger på institusjonelt nivå for å kunne utvikle nye verdikjeder.

AP4:

 • I arbeidspakke 4 skal vi analysere miljømessig og sosioøkonomisk bærekraft, samt vurdere robusthet av nye verdikjeder for fôringredienser. Målet er å gi en helthetlig bærekraftsanalyse som både kan vurdere effektene på klima og miljø, samt hvilke økonomiske ringvirkninger og infrastruktur behov det er ved oppskalering av en ny fôrindustri i Norge. Analysene vil bli gjennomført basert på prinsipper og rammeverk for livsløpsanalyse (LCA), kryssløpsanalyse og kvalitativ resiliensanalyse. Arbeidet har startet med å kartlegge dagens fôrsystem med bruk av materialstrømsanalyse. Dette arbeidet vil være nyttig for å kunne identifisere hvor nye fôrråvarer kan spille en rolle i framtidens fôrsystem i Norge.

AP5: Samhandling og kommunikasjon