Utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks- og ørretslakterier

 • Oppstart2022
 • Varighet2023
 • KategoriBlå Bærekraft
 • ProsjektlederSINTEF Ocean
 • Kontaktperson NCEKari Thyholt | kari@aquatechcluster.no | tlf: 916 24 120
Samarbeidspartnere
 • SINTEF
 • Xylem logoXylem Water Solutions Norge AS
 • HL.Skjong
 • MOWI logoMOWI
Delfinansiert av
 • FHF
 • MOWI logoMOWI
 • Xylem logoXylem
 • HL.Skjong
Utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks- og ørretslakterier

Prosjektets bakgrunn

Havbruksnæringen benytter i dag store mengder fersk- og sjøvann under produksjon. HL.Skjong AS mener å ha forslag til løsning på en teknologi som kan bidra til å redusere vann- og energiforbruk, gjenvinning av verdifull biomasse, samt redusere kjemikalieforbruk ved rensing av prosessvann. Løsningen kan også bli et viktig bidrag til bedret hygienisk produksjon av laks, og dermed økt holdbarhet og redusert matsvinn. Løsningen er en del av tankegangen i sirkulær bioøkonomi og har et overordnet bærekraftig perspektiv.

NCE Aquatech Cluster sitter i prosjektets referansegruppe.

Prosjektets mål

​Hovedmål
Å utvikle og teste ut ny teknologi i fullskala for rensing og gjenbruk av prosessvann fra utblødningstanker ved norske lakseslakterier.

Delmål
1. Å utarbeide kravspesifikasjon og beskrivelse av nødvendig produksjonsunderlag for teknologien.
2. Å utarbeide forsøksdesign og modeller for gjennomføring av fullskalaforsøk.
3. Å sammenstilling av prototype – bygging og funksjonstesting.
4. Å gjennomføre fullskala modellforsøk og uttesting – teknologivurdering.
5. Å foreta re-design og feilretting

Forventet nytteverdi

​Innovasjonen kan bidra til å redusere energikostnader, vannforbruk og kjemikalieforbruk knyttet til håndtering av prosessvann. Rensing av blodvann har et stort potensial utover implementering i landbaserte lakseslakterier, blant annet om bord i bløggebåter.
Tiltaket kan bidra til å redusere eksisterende kapasitetsutfordringer for sluttrensing av prosessvann, som er en kjent problemstilling hos mange lakseslakteri, og dermed øke produksjonskapasitet.

I dag skapes det ca. 35 000 tonn restråstoff fra oppdrettsnæringen som ikke benyttes, og det aller meste av dette er blod. Dersom det er mulig å ta ut biomasse fra blodvannet kan dette bidra til økt verdiskaping dersom man finner anvendelse for dette. I dag blir mesteparten av denne biomassen sluppet ut via slakterienes renseanlegg.
Reduksjon i smittepresset under utblødning kan være et viktig tiltak for bedret kvalitet, forlenget holdbarhet og tryggere produkt. På sikt kan dette gi oppdrettsnæringen større tillit i markedet, bedre mattrygghet og redusere matsvinn.