25/05/2023

Rapport: Sjømatnæringen: En bærebjelke i trøndersk næringsliv

En fersk rapport, bestilt av Trøndelagsstiftelsen og Næringsalliansen for Trøndelag, kartlegger ringvirkningene av havbruksnæringen i Trøndelag. Rapportens tittel oppsummerer resultatene av kartleggingen godt: Sjømatnæringen er en bærebjelke i trøndersk næringsliv.

Hensikten med rapporten som ble publisert i mai,  er å sette søkelys på og kartlegge ringvirkningene av havbruksnæringen i Trøndelag.

Rapporten ser blant annet på havbruksnæringens betydning for sysselsetting, eksport, og innovasjon i regionen.

I rapporten står det blant annet:

I 2022 var havbruksnæringen avgjørende for Trøndelags økonomi. Da utgjorde fisk den klart største eksportvaren med en verdi på 25,9 milliarder kr, og en andel på 60,5 % av samlet eksportverdi for året. Dette understreker betydningen av havbruksnæringen som en av de viktigste bidragsyterne til trøndelagsøkonomien.

Her er noen av rapportens hovedfunn:

  • Sjømatnæringen sysselsetter 12 000 personer i Trøndelag, inkludert 4800 direkte ansatte og 1900 i tilknyttede leverandører. Videre gir det indirekte sysselsetting for 4500 personer. Dette utgjør 20% av sysselsettingen innen havbruk i Norge. Siden 2008 har næringen vokst fra å utgjøre 0,6% til 3% av Trøndelags verdiskapning, med en økning på 79% i antall ansatte og økte ringvirkninger for andre næringer i regionen.
  • Havbruket har ført til utvikling av en stor andel av de største bedriftene i Trøndelag, med hovedkontor i regionen,som konkurrerer internasjonalt. Havbruket er eneste globale næring hvor Norge har utviklet alle innsatsfaktorer, og har en sterk forankring og store ringvirkninger i Trøndelag gjennom en unik industri-og kompetanseklynge.
  • Gjennom skatter og avgifter fra selskap, eiere, og arbeidstakere, og indirekte gjennom avgifter ved kjøp av varer og tjenester, betaler havbruksnæringen 3.1 milliarder kroner til fellesskapet, noe som tilsvarer 10 prosent av de frie inntektene som alle trønderske kommuner og fylkeskommunen hadde til disposisjon i 2021. I tillegg kommer bidragene til verdiskaping i form av sysselsetting, lønn til medarbeidere og annen støtte til lokalsamfunnene langs kysten.

Les hele rapporten her.