Energikartlegging Trøndelag og Nordland

 • Oppstart2023
 • Varighet2025
 • KategoriEnergi- og ressursbruk
 • ProsjektlederSynto AS og Fremtidens Industri
 • Kontaktperson NCESilje Dale | silje@aquatechcluster.no |Tlf: 936 52 748
Samarbeidspartnere
Delfinansiert av
 • Trøndelag FylkeskommuneTrøndelag Fylkeskommune
 • Norland Fylkeskommune
 • Sparebank 1 SMN
 • Sparebank 1 Nord-Norge
Energikartlegging Trøndelag og Nordland

Bakgrunn for prosjektet 

Trøndelag- og Nordlandskysten mangler effektiv energiinfrastruktur for fornybar energi. Konklusjon fra tidligere prosjekter har vært at det er stort behov for oppdatert og helhetlig kartlegging av energiforbruk i havbruksnæringa for å få mere effektiv energiinfrastruktur. 

Maritim næring er i rask omstilling, og fra både politisk hold og næringen selv er det et sterkt ønske om overgang til mer fornybare energikilder. For havbruksnæringen gjelder, i tillegg til fartøy, også tilgang til fornybar energi på fôrflåter, til settefiskanlegg, slakteri og øvrig verdikjede. Det er også et stadig økende behov for tilgang på fornybare energikilder i havner, både for landstrøm og etter hvert lading av fartøy.   

I Trøndelag og Nordland er de store kraftlinjene bygd i innlandet, mens langs kysten møter havbruksnæringen og tilhørende maritim sektor stadig større utfordringer når det gjelder tilgang til fornybar kraft. Samtidig går utviklingen av nye fornybare energikilder svært raskt, og tilgang til framtidig, effektiv energi-infrastruktur tilpasset nye fornybare energikilder er essensiell for omstillingen. 

For å komme videre, er det viktig å fremskaffe og legge fram beslutningsgrunnlag for både næringsliv og det offentlige i Trøndelag og Nordland fylkeskommuner. Beslutningsgrunnlaget vil også være viktig i det videre arbeidet med energiinfrastruktur langs kysten av Trøndelag og Nordland.

ReferansegruppeSinkabergHansen, MOWI, Lerøy Seafood, Frøy, Linea og Tensio.   

Prosjektets mål

Langsiktig mål: Utvikle og implementere effektiv fornybar energiforsyning til batteri- og hydrogenelektriske fartøy, industri og havbruksanlegg på land og i sjø i Trøndelag og Nordland.  

Mål for prosjektfase 1 og 2 er å ha:  

 • Kartlagt driftsmønster for ulike typer fartøy  
 • Kartlagt kai, havner, landbaser med tanke på tilgjengelighet og bruk  
 • Kartlagt slakteri, klekkeri/settefiskanlegg, landbasert og sjøbaserte oppdrettsanlegg  
 • Kartlagt nett, energi og effekttilgang  
 • Analysert og sammenstilt data. (Herunder vurdere muligheter for endringer med aktørene basert på data).  
 • Utviklet et beslutningsgrunnlag som viser utfordringer og muligheter for energitilgang til landbasert- og havbaserte anlegg, samt energitilgang til hel- og delelektrifiserte fartøy og deres havner og landbaser. Både eksisterende anlegg og fremtidige anlegg, samt energibehovet til en fremtidig helelektrifisert fartøysflåte.   

Til sammen skal dette gi beslutningsgrunnlag for utvikling av ny energiinfrastruktur på kysten av Trøndelag og Nordland (dette er begrenset til Trøndelag og Nordland (PO 8)).   

Rapporter

Oppgaver

Media