Fokusområde:

Energi- og naturressurser

NCE Aquatech skal perioden 2021–2024 legge til rette for kunnskapsutvikling, dokumentasjon og utvikling av ny teknologi som bidrar til økt energieffektivitet i norsk havbruksnæring. Klyngen skal formidle kunnskap og dokumentasjon som øker etterspørselen etter resirkulerte materialer og slik bidra til økt sirkulærøkonomisk utvikling.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor energi- og naturressurser

Prosjekt
Energi i Havbruk
Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.
  • Energi- og naturressurser 
Prosjekt
SusFeed
SusFeed – Sustainable feed production from Norwegian bio-resources for livestock and aquaculture. Utvikling av inngående forståelse av fôrsystemet til husdyrhold og oppdrett av laks.
  • Energi- og naturressurser 
Prosjekt
BioVerdi
BIOVERDI danner en arena for samhandling mellom hav-, jord- og skognæringene. Prosjektets mål er å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien gjennom kunnskapsutveksling, innovasjon og bærekraftutvikling på tvers av sektorene.
  • Energi- og naturressurser 
Prosjekt
Energikartlegging Trøndelag og Nordland
Trøndelag- og Nordlandskysten mangler effektiv energiinfrastruktur for fornybar energi. Dette prosjektet skal resultere i et beslutningsgrunnlag for utvikling av ny energiinfrastruktur på kysten av Trøndelag og Nordland.
  • Energi- og naturressurser 
  • Infrastruktur
Prosjekt
Utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks- og ørretslakterier
Klarer havbruksnæringen å redusere vann- og energiforbruket, samtidig som kjemikaliebruket ved rensing reduseres, vil det bidra til til bedret hygienisk produksjon av laks.
  • Innovasjon 
  • Klima og biologi
  • Mattrygghet
Prosjekt
EnerSea – Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringen fram mot 2040
EnerSea ønsker å kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi f, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.
  • Energi- og naturressurser 
  • Økonomi

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner